metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

HPV İlişkili Serviks Kanserinden Korunmada Kadın Hastaların Tarama Testlerine Yaklaşımı ve Doktor Önerisinin Etkisi

Approach of Female Patients to Screening Tests in the Prevention of HPV-Related Cervical Cancer and the Effect of Physician's Recommendation

 

*Tuğba YILMAZ1 [ID], Muhammet Ali ÇAKMAK2 [ID], Oktay SARI2 [ID]

 

Özet

Çalışmamızın amacı, herhangi bir sebeple aile hekimliği polikliniğine başvuran 30-65 yaş aralığındaki kadın hastaların serviks kanseri tarama testini yaptırma durumunu değerlendirmektir. Tarama testi yaptırmamışlar ise hastalara test konusunda bilgi ve ilgili eğitim verilip, böylece hastanın bilgisini ve farkındalığını artırarak hastanın ulusal serviks kanseri tarama programına dahil edilmesi ve aile hekimliği uzmanlığı prensibimiz olan koruyucu sağlık hizmetine katkı sunulması hedeflenmiştir. Çalışmamız prospektif olarak hastaların uygun bilgilendirme sonrası serviks kanseri tarama testini yaptırma durumlarının değerlendirildiği gözlemsel bir araştırmadır. Katılımcılara serviks kanseri tarama testini yaptırma durumları soruldu ve tüm katılımcılara bu konu hakkında bilgi verildi ve test yaptırmayanlara bir ay sonra telefonla tekrar ulaşılarak testi yaptırma durumları yeniden değerlendirildi. Çalışmada özgün yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Bu araştırmaya, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 146 kadın dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 44.39±9.26 idi ve %64.4’ü menopoza girmemişti. Hastaların %87’si evli, %48.6’sı üniversite mezunu ve %49.3’ü çalışmıyordu. Hastaların %66.4’ü en az bir defa serviks kanseri tarama testi yaptırmıştı, bu hastaların %28.9’u beş yıldan daha uzun bir süre önce test yaptırdığını belirtirken, %2.1’i testi ne zaman yaptırdığını hatırlamıyordu. Tarama testini yaptıranların %57.7’si testi sağlık kontrolü amacıyla yaptırmıştı, test yaptırmayanların %73.5’i ise testi ihtiyaç ve şikayetinin olmaması nedeniyle yaptırmamıştı. Hastaların %73.3’ü tarama testi konusunda herhangi bir eğitim almamıştı. Eğitim alanların %51.3’ü hastaneden, %28.2’si ise aile sağlığı merkezinden eğitim aldığını belirtti. Serviks kanseri tarama testiyle ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra hastaların %58.9’u (n=86) tarama testi yaptırmayı düşündüğünü belirtmiştir. Tarama testini tarama programına uygun şekilde yaptırmayan ve hiç yaptırmayan hastalardan (n=79) %26.6’sının bilgilendirme sonrası tarama testini yaptırdığı belirlendi. Hastaların yaş ortalaması dikkate alındığında serviks kanseri tarama programına katılımlarının oldukça düşük olduğu saptandı. Hekim önerisi ve eğitim sonrası katılımcıların yarısından fazlasının tarama testini yaptırmayı düşündüğünü belirtmesi ve bir ay sonrasında tarama testi yaptırma süresi gelen katılımcıların dörtte birinin tarama testini yaptırması hekim önerisinin ve eğitimin önemini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Aile Hekimliği, Koruyucu Hekimlik, Serviks Kanseri Tarama Programı.

 

Abstract

The aim of our study was to evaluate the cervical cancer screening test status of female patients between the ages of 30-65 who applied to the family medicine outpatient clinic for any reason. If they have not had the screening test, it is aimed to provide information and relevant education to the patients about the test, and then to include the patient in the national cervical cancer screening program by improving the patient's knowledge and awareness and also to contribute to preventive health care, which is our principle of family medicine specialty. Our study was prospective observational research in which evaluating the status of having a cervical cancer screening test after appropriate information. Patients were asked about their cervical cancer screening test status, and all participants were informed about this issue, and the patients who did not get tested were contacted again by phone one month later to evaluate the status of taking the test. A unique structured questionnaire form was used for the study. A total of 146 women who agree to participate voluntarily were included in the study. The mean age of the patients was 44.39±9.26 years and 64.4% had not gone through menopause. Of the patients, 87% were married, 48.6% were university graduates, and 49.3% were not employed. 66.4% of patients had had a cervical cancer screening test at least once, while 28.9% of them had been tested more than five years ago, 2.1% did not remember when they had the test. Of those who had the screening test, 57.7% had the test for health check-up, 73.5% of those who did not get tested they did not have a test because they did not need or had any complaints. 73.3% of the patients had not received training on the screening tests. 51.3% of those receiving training stated that they received training from the hospital and 28.2% from the family health center. After being informed about the cervical cancer screening test, 58.9% (n=86) of the patients considered having the test. It was determined that 26.6% of the patients (n=79) who did not have the screening test in accordance with the screening program and who never tested, had the screening test done after being informed. Consider the average age of the patients, it was determined that their participation in the cervical cancer screening program was quite low. The fact that more than half of the participants considered having a screening test after the physician's recommendation and training, and the fact that one quarter of the participants who were due to have the screening test after one month had the screening test, shows the importance of the physician's recommendation and education.

Keywords: Family Medicine, Preventive Medicine, Cervical Cancer Screening Program.

 

 

 

 

 

 

DOI:

10.46683/jmvi.2023.83

Article in Turkish

 

1Department of Family Medicine, Ankara Bilkent City Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

2Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Tuğba Yılmaz; Asst.Prof., Department of Family Medicine, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Türkiye.

E-mail:

tugbagoktas88@hotmail.com

 

Received: 01.10.2023

Accepted: 24.10.2023

Published: 25.10.2023

Cite as: Yılmaz T, Çakmak MA, Sarı O. Approach of Female Patients to Screening Tests in the Prevention of HPV-Related Cervical Cancer and the Effect of Physician's Recommendation. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 161-167.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright LMS. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).