metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

Pandemi Biterken Gebelik Dönemindeki Stres Düzeyinin Postpartum Depresyon Durumuyla İlişkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Relationship between Stress Level During Pregnancy and Postpartum Depression as the Pandemic Ends

 

*Mebrure Beyza GÖKÇEK1 [ID], Seçkin ÖZSAYDI1 [ID]

 

Özet

Gebelik biyolojik, fizyolojik ve psikososyal değişimlerle seyreden yaşamsal bir süreçtir. Özellikle pandemi döneminde meydana gelen zorlayıcı faktörler gebelerin normalden daha fazla stres yaşamasına neden olmuştur. Postpartum depresyon, doğum sonrası ortaya çıkan önemli ruh sağlığı sorunlarından birisidir. Çalışmamızda, pandeminin etkisini azalttığı bir dönemde gebelik dönemi stres düzeyinin postpartum depresyon ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamız, yaş ortalaması 25.8±4.5 olan toplam 102 kişi ile yapıldı. Veri toplama süreci araştırmacıların gözetiminde anket uygulaması ile gerçekleştirildi. Anket uygulaması iki aşamalı olup ilk aşamada kişilerin sosyodemografik özellikleri sorgulandı ve Gebelik Stresini Değerlendirme Ölçeği (GSDÖ) uygulandı. İkinci aşamada, katılımcılara Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ) uygulandı. GSDÖ puan ortalaması 97.0±23.7, EPDÖ puan ortalaması ise 8.07±5.55 olarak bulundu. Gebelikte kronik hastalığı olanların GSDÖ puan ortalaması daha yüksekti (p=0.011). Gebeliği abortus ile sonuçlanan grupta ise EPDÖ puan ortalaması anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001). Pandemi, postpartum dönemde kadınlar için büyük endişe kaynağı olmuştur. Ancak normalleşme süreci ile bu endişelerin azalmış olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda, gebelerin stres düzeyi ile postpartum depresyon durumu arasında ilişki bulunmadı. Postpartum psikolojik durumun daha çok anne ve bebeğin doğum sonrası sağlık durumlarından etkilendiği görüldü. Doğum sonrası annenin ruh sağlığını yakın takip etmek ve sağlık personelinin anneye destek olması, annenin ruh sağlığının korumasında anneye yardımcı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Pandemi, Gebelik, Postpartum depresyon, Stres.

 

Abstract

Pregnancy is a life process that progresses with biological, physiological, and psychosocial changes. Especially the challenging factors during the pandemic caused pregnant women to experience more stress than expected. Postpartum depression is one of the important mental health problems that follow giving birth. In our study, we aimed to investigate the relationship between postpartum depression and stress levels during the pregnancy, in a period in which the effects of the pandemic decreased. Our study was conducted on 102 persons with a mean age of 25.8±4.5. The data collection process was carried out using a survey under the supervision of the researchers. The survey consisted of two-stages. In the first stage, the sociodemographic characteristics of the people were questioned, and the Pregnancy Stress Assessment Scale (PSAS) was applied. In the second stage, the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) was applied. PSAS mean score was 97.0±23.7 and SPDS mean score was 8.07±5.55. Pregnant women who have chronic diseases had a higher stress level (p=0.011). EPDS mean score was significantly higher in the group whose pregnancy ended in abortion (p=0.001). The pandemic has been a source of great concern for women in the postpartum period. However, we think these worries must have been decreased with the normalization process. In our study, no relationship was found between postpartum depression and stress level of pregnancy. It was observed that the postpartum psychological state was mostly affected by the postnatal health conditions of the mother and the baby. Closely monitoring the mother's mental health after birth and supporting the mother from medical personnel will help the mother to protect her mental health.

Keywords: Pandemic, Pregnancy, Postpartum depression, Stress.

 

 

 

 

DOI:

10.46683/jmvi.2023.81

Article in Turkish

 

1Health Directorate of Kayseri, Melikgazi, Kayseri, Türkiye.

 

*Corresponding author

Mebrure Beyza Gökçek; MD., Health Directorate of Kayseri, Melikgazi, Kayseri, Türkiye.

E-mail:

beyzaozgun@gmail.com

 

Received: 28.08.2023

Accepted: 29.09.2023

Published: 02.10.2023

Cite as: Gökçek MB, Özsaydı S. Evaluation of the Relationship between Stress Level During Pregnancy and Postpartum Depression as the Pandemic Ends. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 146-152.

 

View in academic indexes and databases

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).