metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Research Article

Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV Infections Among Pregnant Women and Newborns in Mogadishu, Somalia: A Four-Year Retrospective Study

Mogadişu, Somali'de Gebe Kadınlarda ve İnfantlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV Enfeksiyonlarının Seroprevalansı: Dört Yıllık Retrospektif Bir Çalışma

 

*Özgür ŞAHİN1 [ID], Marian MUSE OSMAN2 [ID], Ifrah ABDI NOR1 [ID]

 

Abstract

In Somalia, the prevalence of hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) infections have different distributions according to gender, age, geographical regions of the country with different conditions, and subgroups of the population which have different characteristics or a specific disease. After the increasing number of general prevalence studies across the country in recent years, the need to examine the prevalence of relevant viral infections in subgroups of the society, which are especially important for public health, has arisen. In this study, it was aimed to investigate the frequency and epidemiological characteristics of HBV, HCV, and HIV infections in pregnant women and children under one year of age who admitted to our hospital. In our study, between 2015-November and 2019-November, 4,274 pregnant women (Group 1; mean age of 26.3±5.697 and an age range of 15-49) who were followed up or delivered in our hospital, 1,534 non-pregnant female patients with various diseases (Group 2; mean age 34.5±12.589 years, age range 15-95), and 1,059 infants under one age were retrospectively investigated. Newborn (<1 month) in the third group were also examined as a subgroup. The seroprevalence of anti-HBs, HBsAg, anti-HCV, and anti-HIV, which are viral infection markers, in pregnant women were found as 17.2% (n=644), 2.8% (n=116), 0.17% (n=7), and 0.14% (n=6), respectively. In non-pregnant women, the seroprevalence of anti-HBs, HBsAg, and anti-HCV were found as 27% (n=324), 6.4% (n=95), and 1% (n=14), respectively, and these rates were significantly higher than in pregnant women (Group 1) (p<0.001). The anti-HIV seropositivity rate in non-pregnant women (Group 2) was 0.07% (n=1), and this value was lower than the incidence in pregnant women (p=0.6881). In infants (Group 3), the seroprevalence of anti-HBs, HBsAg, anti-HCV, and anti-HIV was found as 35.6% (n=320), 0.8% (n=9), 1.4% (n=14), and 0.4% (n=4), respectively. High anti-HBs seropositivity was associated with the vaccination campaign carried out across the country and in our hospital. While HBsAg seroprevalence in infants was very low compared to hospital-wide data (0.8% vs. 8.1%), anti-HCV seroprevalence (1.4%) was similar to hospital-wide data (1.41%). Anti-HIV seroprevalence in infants (0.4%) was higher than both hospital-wide data (0.32%) and prevalence data for under 15s (0.15%). The high rate of anti-HBs due to vaccination was also notable in the newborns subgroup, however three (1.09%) newborn babies were HBsAg positive, indicating vertical maternal transmission. Similarly, two out of four HIV-infected infants (50%) were diagnosed in the neonatal period, indicating mother-to-child transmission. Our study data show that in Mogadishu, a region where access to treatment is easier than in the rest of the country, the impact of HBV infection tends to decrease, however HBV and HCV infections and HIV infections, although at low prevalence, continue to be transmitted from mothers to their babies. We think that the results of this study are valuable, especially in terms of revealing the changing trends in the epidemiology of infections in the region.

Keywords: HBV, HCV, HIV, Pregnancy, Infant, Newborn, Somalia.

 

Özet

Somali’de Hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) ve insan immünyetmezlik virusu (human immunodeficiency virus, HIV) enfeksiyonlarının prevalansı cinsiyete, yaşa, ülkenin farklı koşullara sahip coğrafi bölgelerine, toplumun farklı özelliklere veya spesifik bir hastalığa sahip alt gruplarına göre farklı dağılımlar göstermektedir. Ülke genelinde son yıllarda artan sayıdaki genel prevalans çalışmalarından sonra, ilgili viral enfeksiyonların toplumun özellikle halk sağlığı için öncelikli alt gruplarında görülme sıklıklarının incelenmesi gereksinimi doğmuştur. Bu çalışmada HBV, HCV ve HIV enfeksiyonlarının hastanemize gelen gebelerde ve bir yaş altı çocuklarda görülme sıklığını ve epidemiyolojik özelliklerini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmamızda 2015-Kasım ve 2019-Kasım tarihleri arasında; takip veya doğumu hastanemizde yapılan 4.274 gebe (Grup 1; yaş ortalaması 26.3±5.697 ve yaş aralığı 15-49), çeşitli hastalıklara sahip 1.534 gebe olmayan kadın hasta (Grup 2; yaş ortalaması 34.5±12.589 yıl, yaş aralığı 15-95) ve bir yaş altı 1.059 bebek (infant) retrospektif olarak incelenmiştir. Üçüncü grupta yer alan yenidoğanlar (<1 ay) ise bir alt grup olarak ayrıca incelenmiştir. Gebe kadınlarda viral enfeksiyon belirteçlerinden anti-HBs, HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı sırasıyla %17.2 (n=644), %2.8 (n=116), %0.17 (n=7) ve %0.14 (n=6) olarak bulundu. Gebe olmayan kadınlarda ise anti-HBs, HBsAg ve anti-HCV seropozitifliği sırasıyla %27 (n=324), %6.4 (n=95) ve %1 (n=14) olarak bulundu ve bu oranlar gebe kadınlara (Grup 1) göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Gebe olmayan kadınlarda (Grup 2) anti-HIV seropozitiflik oranı ise %0.07 olup (n=1), bu değer gebe kadınlara göre daha düşüktü (p=0.6881). İnfantlarda (Grup 3) anti-HBs, HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı sırasıyla %35.6 (n=320), %0.8 (n=9), %1.4 (n=14) ve %0.4 (n=4) olarak bulundu. İnfantlarda gözlemlenen yüksek anti-HBs seropozitifliği ülke genelinde ve hastanemizde yürütülen aşılama kampanyası ile ilişkili idi. İnfantlarda HBsAg seroprevalansı hastane geneli verilerine göre çok düşük (%0.8’e karşın %8.1) iken, anti-HCV seroprevalansı (%1.4) hastane geneline (%1.41) benzerdi. İnfantlarda anti-HIV seroprevalansı (%0.4) ise hem hastane geneli verilerine göre (%0.32), hem de 15 yaş altı prevalans verilerine göre (%0.15) daha yüksekti. Yenidoğan alt grubunda da aşılamaya bağlı yüksek anti-HBs oranı dikkati çekerken, anneden bulaşa işaret edecek şekilde üç (1.09%) yenidoğan bebek HBsAg pozitif idi. Benzer şekilde HIV enfeksiyonu tanısı alan dört infanttan ikisi (%50) yenidoğan döneminde tanı almıştı ve bu durum anneden bebeğe bulaşı gösteriyordu. Çalışma verilerimiz tedavi erişiminin ülke geneline göre daha kolay olduğu değerlendirilen bir bölge olan Mogadişu’da HBV enfeksiyonunun etkisinin azalma eğiliminde olduğuna, ancak HBV ve HCV enfeksiyonlarının ve her ne kadar düşük prevalansta olsa da HIV enfeksiyonlarının annelerden bebeklerine bulaşmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu çalışma sonuçlarının özellikle bölgedeki enfeksiyonların epidemiyolojisindeki değişim trendlerini ortaya koyması yönü ile değerli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: HBV, HCV, HIV, Gebelik, İnfant, Yenidoğan, Somali.

 

 

 

 

 

Figure 1. Comparison of HBV, HCV, and HIV seroprevalence data between Group 1 (pregnant women; blue circles) and Group 2 patients (non-pregnant female patients; gray circles). Figure 1 png

Şekil 1. Grup 1 (gebe kadınlar; mavi renkli daireler) ve Grup 2 hastalar (gebe olmayan kadın hastalar; gri renkli daireler) arasında HBV, HCV ve HIV seroprevalans verilerinin karşılaştırılması. Şekil 1 png

 

DOI:

10.46683/jmvi.2023.80

Article in English

 

1Department of Gynecology and Obstetrics, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

2Department of Public Health, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

 

*Corresponding author

Özgür Şahin; MD., of Gynecology and Obstetrics, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Mogadishu, Somalia.

E-mail:

drozgursahin@gmail.com

 

Received: 11.07.2023

Accepted: 19.09.2023

Published: 01.10.2023

Cite as: Şahin Ö, Muse Osman M, Abdi Nor I. Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV Infections Among Pregnant Women and Newborns in Mogadishu, Somalia: A Four-Year Retrospective Study. J Mol Virol Immunol 2023; 4(4): 139-145.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).