metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

Ultrason Rehberliğinde Perkütan Karaciğer Biyopsisi: Diffüz Karaciğer Hastalığı ve Viral Hepatitlerde Tanısal Değeri

Ultrasound-Guided Percutaneous Liver Biopsy: Diagnostic Value in Diffuse Liver Disease and Viral Hepatitis

 

*Veysel KAYA1 [ID], Mehmet TAHTABAŞI2 [ID]

 

Özet

Ultrasonografi (US) rehberliğinde yapılan perkütan karaciğer biyopsilerinin etkinliği, tanıya katkısı, komplikasyonları ve histopatoloji sonuçlarının sunulmasının amaçlandığı bu çalışmada 1 Ocak 2016 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında girişimsel radyoloji ünitemizde diffüz karaciğer biyopsisi yapılan 266 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar kayıtları ve patoloji sonuçları kaydedildi. Majör ve minör komplikasyonlar, tanı alma oranı, biyopsi nedenleri değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen 266 hastanın 152’si (%57.1) erkek ve 114’ü (%42.9) kadın olup, hastaların yaş ortalaması 34.4±12.2 yıl (minimum-maksimum: 18-69) idi. Biyopsi sonuçlarına göre en sık patolojik bulgu kronik hepatit B (n=249, %93.6) olup, bunu kronik hepatit C (n=6, %2.3) takip etmekteydi. Tüm hastaların %9.4’ünde (n=25) minör komplikasyon meydana gelmiş olup, en sık görülen komplikasyon biyopsi yerinde veya sağ omuzda ağrı idi (n=22, %8.3). Major komplikasyon veya mortalite görülmedi. Fibrozis skorlamasına göre vakaların %77.4’ü (n=206) hafif fibrozis, %18’i (n=48) orta derecede fibrozis ve %3.8’i (n=10) şiddetli fibrozis idi. İki (%0.75) hastada numune yetersiz olduğundan fibrozis skorlaması yapılmamıştı. Sonuç olarak deneyimli girişimsel radyologlar tarafından US rehberliğinde yapılan perkütan tru-cut karaciğer biyopsilerinin etkili ve güvenli olduğunu ve özellikle diffüz karaciğer hastalıklarının tanı, evreleme ve tedavi planında önemli rol oynayan bu invaziv işlemin doğru ve uygun teknik kullanılarak oldukça düşük komplikasyon ve yüksek doğruluk oranları ile yapılabileceğini öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Perkütan karaciğer biyopsi, Ultrason, Diffüz karaciğer hastalığı, Parankim biyopsisi, Kronik hepatit.

 

Abstract

In this study, it is aimed to present the efficiency, diagnostic contribution, complications, and histopathology results of percutaneous liver biopsies performed under ultrasonography (US) guidance. For this purpose, 266 patients who underwent diffuse liver biopsy in our interventional radiology unit between January 1, 2016 and March 31, 2023 were retrospectively analyzed. Demographic characteristics, laboratory records, and pathology results of the patients were recorded. Major and minor complications, diagnosis rate, biopsy indications were evaluated. 152 (57.1%) of the 266 patients included in the study were male and 114 (42.9%) were female, and the mean age of the patients was 34.4±12.2 years (min-max: 18-69). According to biopsy results, the most common pathological finding was chronic hepatitis B (n=249, 93.6%), followed by chronic hepatitis C (n=6, 2.3%). Minor complications occurred in 9.4% (n=25) of all patients, and the most common complication was pain at the biopsy site or right shoulder (n=22, 8.3%). No major complications or mortality were observed. According to the fibrosis score, 77.4% (n=206) of the cases were mild fibrosis, 18% (n=48) had moderate fibrosis, and 3.8% had severe fibrosis (n=10). In two (0.75%) patients, fibrosis scoring was not performed because the sample was insufficient. In conclusion, we suggest that percutaneous tru-cut liver biopsies performed under US guidance by experienced interventional radiologists are effective and safe. Also, this invasive procedure, which plays an important role especially in the diagnosis, staging and treatment plan of the diffuse liver diseases can be performed with very low complication and high accuracy rates by using correct and appropriate technique.

Keywords: Percutaneous liver biopsy, Ultrasound, Diffuse liver disease, Parenchymal biopsy, Chronic hepatitis.

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ultrason rehberliğinde yapılan karaciğer parankim biyopsisi. Vasküler yapılardan uzak olacak şekilde serbest el tekniği ile işlem yapılmaktadır. Şekil 1 png

Figure 1. Liver parenchymal biopsy performed under ultrasound guidance. The procedure is performed using the free-hand technique, away from vascular structures. Figure 1 png

DOI:

10.46683/jmvi.2023.75

Article in Turkish

 

1Department of Radiology, Harran University-Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Türkiye.

2Department of Radiology, Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Şanlıurfa, Türkiye.

 

*Corresponding author

Veysel Kaya; MD., Department of Radiology, Harran University-Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Türkiye.

E-mail:

drvkvkfk@gmail.com

 

Received: 12.06.2023

Accepted: 28.06.2023

Published: 02.07.2023

Cite as: Kaya V, Tahtabaşı M. Ultrasound-Guided Percutaneous Liver Biopsy: Diagnostic Value in Diffuse Liver Disease and Viral Hepatitis. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 98-103.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cited by 1 article*, 0 book chapter.

[1]* Akyol T. In the Diagnosis of Liver Fibrosis Developing in Nonalcoholic Fatty Liver Patients; Could Serum Fetuin A Be a Candidate Biomarker? Life Med Sci 2023; 2(4): 171-178. doi: 10.54584/lms.2023.44

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).