metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Olgu Sunumu

Case Report

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Ochrobactrum anthropi'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteriyemi Olgusu

A Rare Case of Bacteremia caused by Ochrobactrum anthropi in Patient with Chronic Kidney Failure Treated by Hemodialysis

 

*Feray Ferda ŞENOL1 [ID], Mehmet KÜÇÜKSU2 [ID], Esra Suay TİMURKAAN3 [ID],
Arzu ŞENOL4
[ID], Pınar ÖNER1 [ID], Özlem AYTAÇ1 [ID], Zülal AŞÇI TORAMAN5 [ID]

 

Özet

Ochrobactrum anthropi, daha önce "Achromobacter group Vd" olarak bilinen gram negatif, laktozu fermente etmeyen, zorunlu aerobik, indol negatif, oksidaz pozitif, üreaz pozitif, hareketli bir basildir. Son yıllarda hem immün sistemi baskılanmış hem de immün sistemi sağlam kişilerde özellikle santral venöz kateterlere bağlı nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olgu raporunda, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle haftada iki gün diyalize giren ve ateşinin yükselmesi üzerine alınan kan kültürü örneklerinde O. anthropi üreyen 56 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Sonuç olarak, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalarda kateter ilişkili O. anthropi gibi olağan dışı mikroorganizmaların etken olarak karşımıza çıkabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Ochrobactrum anthropi, Kateter ilişkili enfeksiyon, Bakteriyemi.

 

Abstract

Ochrobactrum anthropi, previously known as "Achromobacter group Vd", is a gram-negative, non-lactose-fermenting, obligate aerobic, indole-negative, oxidase-positive, urease-positive, motile bacillus. In recent years, it has emerged as a nosocomial infection agent especially in central venous catheters in both immunosuppressed and immunocompromised individuals. In this case report, a 56-year-old female patient who underwent dialysis for two days a week due to chronic kidney failure and had O. anthropi isolated in blood culture samples taken after fever increased is presented. In conclusion, it should be kept in mind that unusual microorganisms such as catheter-related O. anthropi may appear as causative agents in patients undergoing dialysis due to renal failure.

Keywords: Ochrobactrum anthropi, Catheter-related infection, Bacteremia.

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kan kültürü örneğinde üreyen Ochrobactrum anthropi izolatının kanlı agardaki koloni görünümü. Şekil 1 png

Figure 1. Colony appearance on blood agar of the Ochrobactrum anthropi isolate grown in the blood culture sample. Figure 1 png

 

 

 

 

DOI:

10.46683/jmvi.2023.74

Article in Turkish

 

1Department of Medical Microbiology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

2Department of Nephrology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

3Department of Internal Medicine, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

4Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

5Department of Medical Microbiology, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Türkiye.

 

*Corresponding author

Feray Ferda Şenol; MD., Department of Medical Microbiology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye.

E-mail:

drferdasenol@yahoo.com

 

Received: 07.05.2023

Accepted: 13.06.2023

Published: 02.07.2023

Cite as: Şenol FF, Küçüksu M, Timurkaan ES, Şenol A, Öner P, Aytaç Ö, Aşçı Toraman Z. A Rare Case of Bacteremia caused by Ochrobactrum anthropi in Patient with Chronic Kidney Failure Treated by Hemodialysis. J Mol Virol Immunol 2023; 4(3): 93-97.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).