metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Derleme Yazı

Review Article

Kandidoz Tedavisinde Kullanılan Antifungal İlaçlar ve Duyarlılık Testleri

Antifungal Agents in the Treatment of Candidosis and Susceptibility Tests

 

*Sema Nur ALTINTAŞ1 [ID], Fatih ŞAHİNER2 [ID]

 

Özet

Candida türleri, insanlarda gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistemin normal florasında kolonize olabilmekte ve aynı zamanda sağlıklı kişilerin derisinde kommensal olarak konağa zarar vermeyecek şekilde bulunabilmektedir. Bununla birlikte, normal mikrobiyota dengesi bozulduğunda veya bağışıklık zayıfladığında, Candida türlerinin aşırı çoğalması doku hasarı ve fırsatçı enfeksiyonların ortaya çıkışına neden olabilmektedir. Son birkaç on yılda, çeşitli tıbbi prosedürler ve tedavi protokollerindeki gelişmeler, kritik hastaların yaşam sürelerinin uzamasına yol açmış, bunun yanında ise invaziv mantar enfeksiyonlarına karşı duyarlı olan bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin ve risk grubundaki diğer kişilerin sayısını da arttırmıştır. Son ve kapsamlı epidemiyolojik araştırmalara göre Candida türleri hastane kaynaklı invaziv mantar enfeksiyonlarının yaklaşık %80'inden sorumludur ve nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları arasında beşinci sırada yer almaktadır. Yüksek mortalite ile seyredebilen bu enfeksiyonların yönetiminde enfeksiyon odağını hızla ortadan kaldırmak ve uygun antifungal tedaviyi uygulamak kritik öneme sahiptir. Antifungal ilaçlar, mikozların modern tıbbi yönetiminde çok önemli bileşenler olup, farmakolojik olarak farklı özelliklere sahip ilaç grupları olarak bulunmaktadır. Antifungal ilaçların kullanımını sınırlayan en önemli problemler doza bağlı toksisite ve direnç sorunudur. Antifungallere dirençli suşların toplumda yayılması, sayıları devamlı olarak artmakta olan immünyetmezlikli hasta popülasyonunda tedavi seçeneklerinin kısıtlanması gibi daha geniş kapsamlı sorunlarla da ilişkilidir, çünkü yeni antifungal ilaçların geliştirilmesine yönelik klinik çalışmaların sonuçlanma hızı ilaç direnci insidansından daha düşüktür. Antifungal duyarlılık testleri yeni ilaçların geliştirilmesi, epidemiyolojik araştırmalar ve sürveyans çalışmaları için kullanılabilmektedir. Bu testlerin önemli kullanım alanlarından biri de tedavi için seçilecek ilaca karar verilmesi ve terapötik sonucun tahmin edilmesidir. Bu makalede Candida enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlar ve bu ilaçlara karşı gelişen direnç mekanizmaları ile antifungal direncin belirlenmesinde kullanılan standart yöntemler ve rutin laboratuvar testlerindeki güncel durumun bir özeti sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Disk difüzyon, Mikrodilüsyon, Direnç, CLSI, EUCAST.

 

Abstract

Candida species can colonize the normal flora of the gastrointestinal system and genitourinary tract and can also be found in healthy human skin commensally without harming the host. However, when the normal microbiota balance is disturbed or immunity is weakened, overgrowth of Candida species can lead to tissue damage and the emergence of opportunistic infections. Over the past few decades, advances in various medical procedures and treatment protocols have led to an increase in the lifespan of critically ill patients, as well as the number of immunocompromised individuals susceptible to invasive fungal infections and others in the risk group. Candida species are responsible for approximately 80% of hospital-acquired invasive fungal infections and rank fifth among nosocomial bloodstream infections, according to recent and comprehensive epidemiological studies. It is critical to quickly remove the focus of infection and administer appropriate antifungal therapy in the management of these infections that may course with high mortality. Antifungal drugs are very important tools in modern medical management of mycoses and exist as drug groups with different pharmacological properties. The most important problems limiting the use of antifungal drugs are dose-related toxicity and drug resistance problem. The spread of antifungal-resistant strains in the population is also associated with broader problems, such as the restriction of treatment options in the ever-increasing population of immunocompromised patients, because the speed of clinical trials for the development of new antifungal drugs is lower than the incidence of drug resistance. Antifungal susceptibility tests can be used for the development of new drugs and for epidemiological research and surveillance studies. Also, one of the important uses of these tests is deciding on the drug to choose for treatment and predicting the therapeutic outcome. This article provides a summary of the current situation about antifungal drugs used in the treatment of Candida infections and resistance mechanisms against these drugs, also standard methods and routine laboratory tests used in the determination of antifungal resistance.

Keywords: Disk diffusion, Microdilution, Resistance, CLSI, EUCAST.

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kandidoz tedavisinde kullanılan ilaçların hücresel hedefleri ve antifungal direnç mekanizmaları. Şekil 1 png

Figure 1. Cellular targets and antifungal resistance mechanisms of drugs used in the treatment of candidosis. Figure 1 png

 

 

 

DOI:

10.46683/jmvi.2021.32

Article in Turkish

 

1Department of Medical Microbiology, Gulhane Institute of Health Sciences, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

2Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Sema Nur Altıntaş; Master of Science, Department of Medical Microbiology, Gulhane Institute of Health Sciences, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

E-mail:

altintassema@gmail.com

 

Received: 21.03.2021

Accepted: 29.05.2021

Published: 30.05.2021

Cite as: Altıntaş SN, Şahiner F. Antifungal Agents in the Treatment of Candidosis and Susceptibility Tests. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 56-66.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).