metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

Sistemik Kandidoz Etkeni Candida parapsilosis İzolatlarında Azol Direncinin Ortaya Çıkışı

The Emergence of Azole Resistance in Candida parapsilosis Isolates Causing Systemic Candidosis

 

*Sema Nur ALTINTAŞ1 [ID], Canset Nur AYDOGAN2 [ID], İsmail Selçuk AYGAR3 [ID]

 

Özet

Bu çalışmada 10 yıl önce izole edilen C. parapsilosis, C. albicans ve C. tropicalis suşları ile günümüz izolatlarındaki antifungal duyarlılık değişimini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya 10 yıldan daha uzun süre önce izole edilmiş 17 stok Candida izolatı ve 47 yeni izolat olmak üzere toplam 64 klinik Candida izolatı dahil edildi. Klinik izolatların dağılımı; C. parapsilosis 25, C. albicans 20, C. tropicalis 9, C. glabrata 6, C. krusei 3 ve C. lusitaniae 1 izolat şeklinde idi. Çalışma izolatları flukonazol ve vorikonazol için ve ayrıca dirençli suşların tedavisinde önemli bir seçenek olan kaspofungin için disk difüzyon yöntemi ile test edildi. Sonuçlar CLSI M60 ve ayrıca CLSI M44-A2 kriterlerine göre değerlendirildi. Çalışma grubu 39 erkek, 21 kadın ve 4 çocuktan oluşurken, yaş ortalaması 55.4 (±21.2) idi. C. parapsilosis için uzun dönem stoklanmış izolatlarda flukonazol direnci saptanmazken, yeni izolatların %14.3’ünün (2/14) doza bağımlı duyarlı olduğu ve %35.7’sinin (5/14) flukonazole dirençli olduğu saptandı. C. parapsilosis için direnç oranındaki artış (0/11’den 5/14’e; p = 0.03768) ve antifungal duyarlılık zon çaplarının ortalamasındaki düşüş (30.1 mm’den 16.9 mm’ye; p<0.0001) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde idi. C. parapsilosis için vorikonazol duyarlılık zon çaplarının ortalamasındaki düşüş (33.5 mm’den 21.4 mm’ye; p <0.0001) de anlamlı düzeyde idi. Yeni izolatlarda C. albicans ve C. tropicalis için de zon çapı ortalamaları düşüş gösterirken bu düşüşler istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde değildi. Kaspofungin zon çaplarında ise bu üç tür için bir düşüş izlenmedi. Sonuç olarak, C. albicans ve C. tropicalis izolatlarından farklı olarak C. parapsilosis için flukonazol duyarlılığında ve flukonazol ve vorikonazol duyarlılık zon çapı ortalamalarında anlamlı derecede düşüş olduğu bulundu.

Anahtar kelimeler: Antifungal, Disk difüzyon, CLSI M60, İnvaziv kandidiyazis, MALDI-TOF MS.

 

Abstract

In this study, we aimed to compare the antifungal susceptibility of C. parapsilosis, C. albicans and C. tropicalis strains isolated 10 years ago with present isolates. A total of 64 clinical Candida isolates were included in the study, including 17 stock Candida strains isolated more than 10 years ago and 47 present isolates. Distribution of clinical isolates was as follow: 25 C. parapsilosis, 20 C. albicans, 9 C. tropicalis, 6 C. glabrata, 3 C. krusei, and 1 isolate C. lusitaniae. All isolates were tested for fluconazole and voriconazole by disk diffusion method, and were also tested for caspofungin, an important option in the treatment of resistant strains. The results were evaluated according to the CLSI M60 and CLSI M44-A2 criteria. The study group consisted of 4 children, 21 women, and 39 men, while the mean age was 55.4 (± 21.2). While no fluconazole resistance was found for the long-term stocked C. parapsilosis isolates, it was found that 14.3% (2/14) of the new isolates were dose-dependent susceptible and 35.7% (5/14) were fluconazole resistant. The increase in the resistance rate (from 0/11 to 5/14; p = 0.03768) for C. parapsilosis and the decrease in the mean of the antifungal sensitivity zone diameters (30.1 to 16.9; p <.0001) were statistically significant. The decrease in the mean of inhibition zone diameters of voriconazole for C. parapsilosis (33.5 to 21.4; p <.0001) was also significant. In the new isolates, the mean value of zone diameters was decreased also for C. albicans and C. tropicalis, but these decreases were not statistically significant. No decrease was observed in caspofungin zone diameters for all three species. In conclusion, differing from C. albicans and C. tropicalis, it was found that there was a significant decrease in fluconazole susceptibility and fluconazole and voriconazole mean susceptibility zone diameters for C. parapsilosis isolates.

Keywords: Antifungal, Disk diffusion, CLSI M60, Invasive candidiasis, MALDI-TOF MS.

 

 

 

 

 

iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Resim 1. C. parapsilosis ATCC 22019 suşu (sol) ve çoklu ilaca dirençli bir C. parapsilosis izolatının (sağ) antifungal duyarlılık test sonuçları (dirençli suş anestezi YBܒde tedavi gören 63 yaşındaki bir kadın hastanın kan kültüründen elde edilmiştir). Resim 1 png

Figure 1. Antifungal susceptibility test results of C. parapsilosis ATCC 22019 strain (left) and a multidrug-resistant C. parapsilosis isolate (right) (resistant strain isolated from the blood culture of a 63-year-old female patient treated in the anesthesia ICU). Image 1 png

 

 

 

DOI:

10.46683/jmvi.2021.29

Article in Turkish

 

1Department of Medical Microbiology, Gulhane Institute of Health Sciences, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

2Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

3Department of Medical Microbiology, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Sema Nur Altıntaş; Master of Science, Department of Medical Microbiology, Gulhane Institute of Health Sciences, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

E-mail:

altintassema@gmail.com

 

Received: 11.04.2021

Accepted: 20.05.2021

Published: 22.05.2021

Cite as: Altıntaş SN, Aydogan CN, Aygar İS. The Emergence of Azole Resistance in Candida parapsilosis Isolates Causing Systemic Candidosis. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 39-48.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).