metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Araştırma Makalesi

Research Article

Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Saptanması

Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Family Physicians Providing Health Services in Primary Care Regarding Influenza Vaccine

 

Emre ENGİN1 [ID], *Oktay SARI1 [ID]

 

Özet

Çalışmamızda, birinci basamakta sağlık hizmeti sunmak üzere görev alan aile hekimlerinin influenza aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmada, çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülere araştırıcılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Çalışma evrenini; Ankara ilinde birinci basamakta sağlık hizmeti veren ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 210 aile hekimi oluşturmuştur. Çalışmaya dahil edilen hekimlerin %61.9’u kadın, %28.1’i ise erkektir. Katılımcıların %47.6’sı daha önce grip aşısı olmuş iken, %12.4’ü her yıl düzenli olarak grip aşısı olmaktadır. En fazla aşı olmama sebebi unutkanlık (%40) ve grip olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünme (%26.6) şeklinde belirtilmiştir. Daha önce grip aşısı olanların bilgi puanı daha önce grip aşısı olmayanlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.026). Düzenli grip aşısı olanların bilgi puanı düzenli grip aşısı olmayanların bilgi puanından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.023). Sonuç olarak çalışmamızda aile hekimlerinin aşılanma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Sağlık çalışanları da dahil olmak üzere risk altındaki bireylere aşı hakkında eğitim verilmesi ve bu konuda bilgilendirmelerin arttırılması sağlık inanç modellerinde olumlu etkilere neden olabilecektir. Hekimlerin aşı yaptırmama nedeni en fazla unutkanlık olduğu için grip aşısı döneminde uyarıcı sistemlerin devreye sokulup tekrarlı uyarıların yapılması faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: İnfluenza aşısı, Bilgi, Tutum, Davranış, Aile hekimliği.

 

Abstract

In this study, it was aimed to determine the knowledge, attitude and behavior of family physicians about influenza vaccine. In this descriptive and cross-sectional study, a questionnaire form prepared by the researchers through a literature review was applied to the volunteers who agreed to participate in the study. The population of the study is that 210 family physicians who provide health services in primary health care in Ankara province and agreed to participate in the study. 61.9% of the physicians included in the study were women and 28.1% were men. While 47.6% of the participants have had a flu vaccine before, 12.4% of them are regularly vaccinated every year. The most common reasons for not being vaccinated were stated as forgetfulness (40%) and thinking that the possibility of getting flu was low (26.6%). The knowledge score of those who had a previous flu vaccine was found to be significantly higher than those who did not have the flu vaccine before (p = 0.026). The knowledge score of those who had a regular flu vaccine was found to be significantly higher than the knowledge score of those who did not have a regular flu vaccine (p=0.023). As a result, the vaccination rates of family physicians were found to be low in our study. Educating individuals at risk, including healthcare professionals, about vaccines and increasing information on this subject may have positive effects on health belief models. Since the most common reason for physicians not to vaccinate is forgetfulness, it would be beneficial to activate warning systems and to make repeated warnings during the flu vaccination period.

Keywords: Influenza vaccine, Knowledge, Attitude, Behavior, Family medicine.

 

 

 

 

 

DOI:

10.46683/jmvi.2021.28

Article in Turkish

 

1Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

 

*Corresponding author

Oktay Sarı; Assoc.Prof., Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

E-mail:

oktay.sari@sbu.edu.tr

 

Received: 05.04.2021

Accepted: 10.04.2021

Published: 11.04.2021

Cite as: Engin E, Sarı O. Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Family Physicians Providing Health Services in Primary Care Regarding Influenza Vaccine. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 29-38.

 

View in academic indexes and databases

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cited by 0 article*, 0 book chapter.

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).