metin, ekran görüntüsü, logo, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Duyuru: Dergimiz makale kabulüne ara vermiştir.

            

 

 

 

 

Official website:
http://tibbiviroloji.com/

Journal of Molecular Virology and Immunology

J Mol Virol Immunol

 

Editor: Fatih ŞAHİNER [ID]

Prof. Medical Virology; Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Open Access Journal

ISSN: 2717-7874

 

Publication Policies

Aims and Scope

Journal of Molecular Virology and Immunology (JMVI) is a periodically published, international peer-reviewed scientific journal, including experimental, observational, epidemiological studies, case reports and current reviews in the fields of medicine and health sciences, primarily molecular biology, virology, infectious diseases, and immunology. JMVI is published quarterly on January, April, July and October and a volume is completed with four issues. Forms and writing rules for article submission are available at http://www.tibbiviroloji.com/. Statements or opinions expressed in the manuscripts published in JMVI reflect the views of the author(s) and not the opinions of the publication owner, editor, or the editorial board members. JMVI, the publication owner, the editor and the editorial board disclaim any responsibility or liability for such materials.

 

Publication Process and Policies

JMVI is an open access journal, and no fee is charged to the authors during the process of article acceptance, evaluation/reviewing/processing, or publication. Our journal is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access states, “Scientific articles that have been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data and used for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers. ©Copyright Journal of Molecular Virology and Immunology. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). JMVI is a peer-reviewed scientific journal that accepts articles with double-blind peer-review. It is aimed to complete the first evaluation process within one month and the final decision process within two months from the date of article submission. The evaluation process of each article can be accessed from the link on the abstract pages. A list of the academicians who were reviewers in that year will be presented on the cover page of the last issue of each year.

 

Journal topics

Virology, Immunology, Diagnostic Microbiology, Molecular Biology and Genetics, Infectious Diseases and Epidemiology, Medicine, and Health Sciences.

 

Repository and other information

All articles published in the journal are compiled in the archives of the “Milli Kütüphane | National Library of Turkey”. Articles are also deposited in international databases including "Zenodo Open Data Repository" and "Index Copernicus International". You can examine the number of views, citations, and other metrics of articles in different indexes from the links on the article summary pages. You can access the pictures in the article contents as high resolution at from the abstract pages of the articles.

 

Some of the databases where the journal is abstracted and indexed

BASE, Crossref, Dimensions, Index Copernicus, Internet Archive Scholar, LENS.ORG, OpenAIRE, PlumX, ResearchGate, ROAD, ScienceGate, Scilit, Scinapse, Scite, Semantic Scholar, WorldCat OCLC, Zenodo Open Data Repository.

 

 

Amaç ve Kapsam

Uluslararası, süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Journal of Molecular Virology and Immunology (JMVI); başta moleküler biyoloji, viroloji, enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji olmak üzere tıp ve sağlık bilimleri alanlarında deneysel, gözlemsel, epidemiyolojik çalışmalar, olgu sunumları ve güncel derlemeleri içeren uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. JMVI Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Makale gönderimi için gerekli formlara ve yazım kurallarına http://www.tibbiviroloji.com/ internet sitesinden ulaşılabilir. JMVI dergisinde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör veya yayın kurulunun görüşü değildir. JMVI, yayın sahibi, editör, yayın kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Yayın Süreci ve Politikaları

JMVI açık erişimli (open access) bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir. Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “Hakem incelemesinden geçmiş bilimsel makalelerin, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, data olarak aktarılabilir ve yasal amaçlı kullanılabilir olması”dır. ©Telif hakkı Journal of Molecular Virology and Immunology dergisine aittir. Dergide yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslıdır. JMVI çift kör hakem değerlendirmesi ile makale kabulü yapan hakemli bir bilimsel dergidir. Makale gönderimi sürecinde ilk değerlendirmenin bir ay ve nihai karar sürecinin iki ay içerisinde tamamlanması hedeflenir. Her bir makalenin değerlendirilme sürecine özet sayfalarında yer alan bağlantıdan ulaşılabilir. Her yılın son sayısı kapak sayfasında o yıl içerisinde hakemlik yapan akademisyenlerin bir listesi sunulur.

 

Dergi konu başlıkları

Viroloji, İmmünoloji, Tanısal Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Epidemiyolojisi, Tıp ve Sağlık Bilimleri.

 

Arşiv ve diğer bilgiler

Dergide yayımlanan tüm makaleler “Milli Kütüphane | National Library of Turkey” arşivinde derlenmektedir. Makaleler ayrıca “Zenodo Open Data Repository” ve “Index Copernicus International” dahil olmak üzere uluslararası veri tabanlarında da depolanmaktadır. Makale özet sayfalarında yer alan bağlantılardan, makalelerin farklı indekslerdeki görüntülenme ve atıf sayılarını ve diğer metriklerini inceleyebilirsiniz. Makale içeriklerinde bulunan resimlere yüksek kaliteli olarak makalelerin özet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Derginin tarandığı ve indekslendiği veritabanlarından bazıları

BASE, Crossref, Dimensions, Index Copernicus, Internet Archive Scholar, LENS.ORG, OpenAIRE, PlumX, ResearchGate, ROAD, ScienceGate, Scilit, Scinapse, Scite, Semantic Scholar, WorldCat OCLC, Zenodo Open Data Repository.

 

Yayın Politikaları

 

JMVI Indexes and Databases

(alphabetical order)

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Periodical Publishing Information

Süreli Yayın Künye Bilgileri

Contact

Correspondence (e-mail): tibbiviroloji@gmail.com        İletişim (e-posta): tibbiviroloji@gmail.com

 

©Copyright JMVI. Licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).