metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.59

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Current Epidemiological Data on Community Acquired Pneumonia in Children After Improvements in the Health System and Socioeconomic Changes in Turkiye

Türkiye'de Sağlık Sistemindeki İyileşmeler ve Sosyoekonomik Değişimler Sonrası Çocuklarda Toplumdan Edinilmiş Pnömoniye İlişkin Güncel Epidemiyolojik Veriler

Ahmet BOLAT1 [ID], Melike ARSLAN1 [ID], Necati BALAMTEKİN1 [ID], Cengiz ZEYBEK1 [ID],
Yüksel Hakan AYDO
ĞMUŞ1 [ID], Bülent ÜNAY1 [ID]

1Department of Pediatrics, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 29.05.2022. Accepted; 25.07.2022. Published; 28.07.2022.

Correspondence: Ahmet Bolat; Asst.Prof., Department of Pediatrics, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: ahmetbolat96@gmail.com

 

Abstract

In this study, it was investigated that current epidemiological situation and risk factors of community-acquired pneumonia (CAP) in pediatric patients in Türkiye, after socioeconomic changes and health system improvements in the past two decades. In total 1,488 children treated with a diagnosis of pneumonia in Gulhane Training and Research Hospital (Ankara) Pediatrics Department between 2016 to 2021 were included in the present study. The patients’ demographic data, personal and family histories, and socioeconomic status were recorded. Of the 1,488 pediatric patients (mean age; 43.20±41.04 months and 46.8% girls); 108 were aged 0-6 months (7.3%), 672 were aged >6-24 months (45.2%), 444 were aged >24-60 months (29.8%), and 264 were aged >60 months (17.7%). In total, 98.4% of patients underwent routine vaccination and the rate of seasonal influenza vaccination was 5.6%. Additionally, 444 patients (29.8%) had chronic disease; asthma and cerebral palsy were the most common chronic diseases, 276 and 84 patients respectively. A family history of asthma in first-degree relatives was present in 396 patients (26.6%). There have been substantial changes in the epidemiology of CAP in Türkiye, due to socioeconomic changes, increasing urbanization, and health system improvements and the current effects of these changes are presented in our study with comprehensive data that can be used in further comparative studies.

Özet

Bu çalışmada, son yirmi yıldaki sosyoekonomik değişiklikler ve sağlık sistemi iyileştirmeleri sonrasında pediatrik hastalarda toplum kökenli pnömoninin Türkiye'deki güncel epidemiyolojik durumu ve risk faktörleri araştırılmıştır. Çalışmaya, 2016 ile 2021 yılları arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda pnömoni tanısıyla tedavi gören toplam 1.488 çocuk dahil edildi. Hastaların demografik verileri, kişisel ve aile öyküleri, sosyoekonomik durumları kaydedildi. Toplam 1.488 pediatrik hastanın (ortalama yaşları; 43.20±41.04 ay ve %46.8’i kız), 108'i 0-6 ay (%7.3), 672'si >6-24 ay (%45.2), 444’ü >24-60 ay (%29.8) ve 264'ü >60 ay (%17.7) yaşında idi. Tüm hastaların %98.4'ü rutin aşılama programları ile aşılanmıştı ve mevsimsel grip aşısı yapılanların oranı %5.6 idi. Ayrıca, 444 (%29.8) hasta kronik hastalığa sahipti; en sık görülen kronik hastalıklar ise astım ve serebral palsi idi, sırasıyla 276 ve 84 hasta. Hastaların 396’sının (%26.6) birinci derece akrabalarında ailesel astım öyküsü mevcuttu. Sosyoekonomik gelişmeler, artan kentleşme ve sağlık sistemindeki iyileştirmeler nedeniyle Türkiye'de toplum kökenli pnömoni epidemiyolojisinde önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin güncel yansımalarını kapsamlı bir şekilde sunan çalışma verilerimiz gelecekte yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ve ileri analizlerde kullanılabilecektir.

Keywords: Community-acquired pneumonia, Children, Epidemiology, Risk factors, Improvements.

Anahtar kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, Çocuklar, Epidemiyoloji, Risk faktörleri, İyileştirmeler.

 

 

 

 

Cite this article

Bolat A, Arslan M, Balamtekin N, Zeybek C, Aydoğmuş YH, Ünay B. Current Epidemiological Data on Community Acquired Pneumonia in Children After Improvements in the Health System and Socioeconomic Changes in Turkiye. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 150-158. doi: 10.46683/jmvi.2022.59

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).