metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.54

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

The Effect of COVID-19 Outbreak on Anxiety and Sleep Quality of the Surgical Nurses

COVID-19 Salgınının Cerrahi Hemşirelerinin Kaygı ve Uyku Kalitesi Üzerindeki Etkisi

Yeliz SÜRME1 [ID], Gökçen AYDIN AKBUĞA2 [ID]

1Department of Surgery Nursing, Faculty of Health Sciences, Erciyes University, Kayseri, Türkiye.

2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye.

Article Info: Received; 17.04.2022. Accepted; 18.06.2022. Published; 21.06.2022.

Correspondence: Gökçen Aydın Akbuğa; Assist.Prof., Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye. E-mail: gokcen.aydin@yobu.edu.tr

 

Abstract

We aimed to determine sleep quality and anxiety levels of surgical nurses fighting the COVID-19 outbreak. This study was carried out as a cross-sectional and descriptive study. The data were collected by using a sociodemographic data form, Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI), and Beck Anxiety Inventory ‎‎(BAI). A total of 302 healthcare workers participated in this study. The mean age of the participants was ‎‎31.95±7.82, and 73.2% of the participants were female, 58.9% of the participants were married and 31.5% of them working in the surgical intensive care and operating room services. Of all participants, 73.5% had poor sleep quality and mean PSQI was 8.18±3.69. The BAI score of surgical nurses was 16.61±12.12 and ‎‎22.5% of them experienced severe anxiety. The means of PSQI and BAI were higher in women, working in surgical intensive care and operating room services, working over 40 hours a week (p<0.05). BAI score was responsible for 45.6% of the change on PSQI score (p<0.001). The COVID-19 outbreak dramatically increased the level of anxiety and negatively affected sleep quality. The mental health of the surgical nurses should be monitored closely. It is recommended to provide psychological support to the healthcare workers.

Özet

Bu çalışmada COVID-19 salgını ile mücadele eden cerrahi hemşirelerinin uyku kalitesinin ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler sosyodemografik veri formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE) kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya toplam 302 cerrahi hemşiresi katılmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması ‎‎31.95±7.82 olup, %73.2'si kadındır. Bireylerin %58.9'u evli, %31.5'i cerrahi yoğun bakım ve ameliyathanelerde çalışmaktadır. Bireylerin PUKİ ortalaması 8.18±3.69’dir ve % 73.5'inin kötü uyku kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin BAE puanı 16.61±12.12’dir ve %22.5'inin şiddetli anksiyete yaşadığı bulunmuştur. Kadınlarda, cerrahi yoğun bakım ve ameliyathanelerde, haftada 40 saatin üzerinde çalışanlarda PUKİ ve BAE ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). PUKİ puanındaki değişimin %45.6'sından BAE puanı sorumludur (p<0.001). COVID-19 salgınının anksiyete düzeyini önemli ölçüde arttırdığı ve uyku kalitesini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Cerrahi hemşirelerinin ruh sağlığının yakından izlenmesi ve psikolojik destek verilmesi önerilmektedir.

Keywords: Anxiety, COVID 19, Surgical Nurses, Outbreak, Sleep quality.

Anahtar kelimeler: Anksiyete, COVID 19, Cerrahi Hemşiresi, Salgın, Uyku kalitesi.

 

 

 

 

Cite this article

Sürme Y, Aydın Akbuğa G. The Effect of COVID-19 Outbreak on Anxiety and Sleep Quality of the Surgical Nurses. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 105-112. doi: 10.46683/jmvi.2022.54

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).