metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.48

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

Pandemi Döneminde Cerrahi Hastaların Sağlık Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi

Examining the Health Service Quality Perception of Surgical Patients During the Pandemic Period

Mehmet Fatih KANOĞLU1 [ID], Gökçen AYDIN AKBUĞA2 [ID]

1Accreditation and Quality Coordinatorship, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye.

2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye.

Article Info: Received; 03.03.2022. Accepted; 13.04.2022. Published; 22.04.2022.

Correspondence: Mehmet Fatih Kanoğlu; Lect., Accreditation and Quality Coordinatorship, Yozgat Bozok University, Yozgat, Türkiye. E-mail: m.fatih.kanoglu@yobu.edu.tr

 

Özet

COVID-19 pandemi döneminde hem hasta beklentileri hem de hastane içi alınması gereken tedbirler değişmiştir. Hastane içerisinde bulaş riskini en aza indirecek maske, mesafe ve hijyen gibi unsurlar önem kazanmıştır. Bu bağlamda da sağlık hizmeti sunan kurumların hasta beklentilerini karşılayarak kaliteli hizmet sunma parametrelerini iyileştirmeleri gerekmektedir. Özellikle pandemi döneminde, cerrahi tedavi alan hastalar için ameliyat öncesi, anı ve sonrası hareketlilik nedeniyle bulaş ve ölüm korkusunun artabileceği ve hizmet kalite algısının etkilenebileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada COVID-19 pandemi döneminde hastanelerde sağlık hizmeti alan cerrahi hastaların algıladıkları hizmet kalitesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma evrenini, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi cerrahi servislerinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi 15.11.2021-15.12.2021 tarihleri arasında cerrahi birimlerde yatan; operasyon geçirmiş, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve iletişim problemi olmayan 30 hastadan oluşmaktadır. Veriler tanıtıcı bilgi formu ile araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. COVID-19 pandemisi döneminde cerrahi servislerde yatan hastaların sağlık hizmet kalitesine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu, cerrahi servislerde yatan birimlerde koronavirus salgını merkezli tedbirlerin üst düzeyde alındığı, afiş ve bilgilendirme çalışmalarının ise iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Abstract

During the COVID-19 pandemic, both patient expectations and in-hospital precautions have changed. Factors such as masks, distance and hygiene that will minimize the risk of contamination in the hospital have gained importance. In this context, institutions providing health services need to improve the parameters of providing quality service by meeting patient expectations. Especially during the pandemic period, it was thought that the fear of contagion and death might increase due to pre-, moment and post-operative mobility for patients who received surgical treatment, and the perception of service quality might be affected. In this study, it was aimed to determine the opinions of surgical patients who received health services in hospitals regarding the perceived service quality during the COVID-19 pandemic period. In this study, case study, one of the qualitative research designs, was used. The population of the study consists of patients hospitalized in the surgical wards of Yozgat Bozok University Research and Application Hospital. The study sample consists of 30 patients who were hospitalized in the surgical units between 15.11.2021-15.12.2021, who had undergone an operation, no communication problems, and volunteered to participate in the study. The data were collected with an introductory information form and a semi-structured interview form created by the researchers. It has been concluded that during the COVID-19 pandemic period, the opinions of the patients hospitalized in the surgical service regarding the quality of health services were positive, that the measures centered on the coronavirus epidemic were taken at a high level in the inpatient units in the surgical services, and that only poster and information works could be improved.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Cerrahi servis, Kalite.

Keywords: COVID-19, Surgical service, Quality.

 

 

Cite this article

Kanoğlu MF, Aydın Akbuğa G. Examining the Health Service Quality Perception of Surgical Patients During the Pandemic Period. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 43-50. doi: 10.46683/jmvi.2022.48

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).