metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2022.47

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

The Impact of COVID-19 Pandemic on Cancer Screening Program Applications: A Descriptive Study

COVID-19 Pandemisinin Kanser Tarama Programı Uygulamalarına Etkisi: Tanımlayıcı Çalışma

Duygu AYHAN BAŞER1 [ID], Fahri ACAR1 [ID], Şule BAYER1 [ID], Ecem ÇAKIR ALTINYAPRAK1 [ID], Hilal AKSOY1 [ID], İzzet FİDANCI1 [ID], Mustafa CANKURTARAN2 [ID]

1Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

2Department of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 17.02.2022. Accepted; 20.03.2022. Published; 31.03.2022.

Correspondence: Duygu Ayhan Başer; Assoc. Prof., Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye. E-mail: duyguayhan@outlook.com

 

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the frequencies of participation of adults to cancer screening in the National Cancer Screening Program and the reasons for not participating. This descriptive survey study was carried out with adults in family medicine outpatient clinics, between March 2021 and June 2021, in Turkey. The questionnaire contained 43 questions; in the first part, the participants were asked to provide some sociodemographic data; the second part consisted of questions about current smoking status, presence of chronical disease, presence of any type of cancer, history of cancer in family, taking information about cancer screening program in their country, history of getting any cancer screening before and during the COVID-19 pandemic and the third part of the survey focused on questions related to national cancer screening program (colorectal cancer, cervix cancer, breast cancer). One hundred and ninety-one people participated, 54.2% of them stated that the pandemic affects the frequency of having occult blood test in stool, 47.4% stated that the pandemic affects the frequency of colonoscopy, 37.7% stated that the pandemic affects the frequency of taking mammography, 37.1% stated that the pandemic affects the frequency of taking pap smear test. The mostly stated reason for these delays were being afraid of going to the health center for worry of getting an infection. Interruptions in cancer screening will lead to late diagnosis of current cancers, additional cancer deaths. Until screening rates return to pre-COVID levels, these interruptions could have a large impact. Our results were shown the negative effects of pandemic on screening programs and the mostly emphasized reason was being afraid of going to the health center for worry of getting an infection.

Özet

Bu çalışmada, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında yetişkinlerin kanser taramasına katılma sıklıkları ve katılmama nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu tanımlayıcı anket çalışması, Türkiye'de Mart 2021 ve Haziran 2021 tarihleri arasında aile hekimliği polikliniklerinde yetişkinlerle yürütülmüştür. Anket 43 soru içeriyordu; ilk bölümde katılımcılardan bazı sosyodemografik verileri sağlamaları istendi; ikinci bölümde ise mevcut sigara içme durumu, kronik hastalık varlığı, herhangi bir kanser türünün olup olmadığı, ailede kanser öyküsü, ülkesindeki kanser tarama programı hakkında bilgi alma durumu, COVID-19 salgını öncesinde ve sırasında herhangi bir kanser taraması yaptırma öyküsü anketin üçüncü bölümü ise ulusal kanser tarama programı (kolorektal kanser, serviks kanseri, meme kanseri) ile ilgili sorulara odaklandı. Ankete katılan 191 kişiden %54.2'si pandeminin dışkıda gizli kan testi yaptırma sıklığını etkilediğini, %47.4'ü pandeminin kolonoskopi sıklığını etkilediğini, %37.7'si pandeminin mamografi çekme sıklığını etkilediğini ve %37.1'i pandeminin pap smear testi yaptırma sıklığını etkilediğini belirtti. Bu gecikmelerin en çok belirtilen nedeni enfeksiyon kapma endişesiyle sağlık ocağına gitmekten korkmaktı. Kanser taramasındaki kesintiler, mevcut kanserlerin geç teşhisine, kanserle ilişkili ek ölümlere yol açacaktır. Tarama oranları COVID öncesi seviyelere dönene kadar bu kesintilerin büyük bir etkisi olabilir. Sonuçlarımız pandeminin tarama programları üzerine olumsuz etkilerini gösterdi ve en çok vurgulanan neden enfeksiyon kapma endişesiyle sağlık ocağına gitmekten korkmaktı.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Cancer screening programs.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Pandemi, Kanser tarama programları.

 

 

 

 

Cite this article

Ayhan Başer D, Acar F, Bayer Ş, Çakır Altınyaprak E, Aksoy H, Fidancı İ, Cankurtaran M. The Impact of COVID-19 Pandemic on Cancer Screening Program Applications: A Descriptive Study. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 33-42. doi: 10.46683/jmvi.2022.47

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).