metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.41

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Comparison of the Rose Bengal and ELISA Tests with the Standard Tube Agglutination Method in the Diagnosis of Brucellosis

Bruselloz tanısında Rose Bengal ve ELISA testlerinin Standart Tüp Aglütinasyon Yöntemiyle Karşılaştırılması

İsmail Selçuk AYGAR1 [ID], Kemal TEKİN1 [ID]

1Department of Medical Microbiology, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 24.08.2021. Accepted; 13.11.2021. Published; 30.11.2021.

Correspondence: İsmail Selçuk AYGAR; MD, Department of Medical Microbiology, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye. E-mail: drisa1986@hotmail.com

 

Abstract

Brucellosis, an infectious bacterial zoonotic disease caused by bacteria of the Brucella genus, can cause high morbidity and is rarely associated with mortality. In order to guide clinicians in the rapid and accurate diagnosis of brucellosis, it is of great importance to use easy-to-apply and highly sensitive and specific screening tests in microbiology laboratories. This study included 1,709 patients that presented to our hospital with various complaints (mainly joint complaints, fever, and fatigue) compatible with brucellosis and underwent the Rose Bengal test (RBT), Brucella ELISA IgM and IgG tests, standard tube agglutination (STA) test, and Coombs agglutination tests between January 2020 and December 2020. All the laboratory tests were performed in standard laboratory conditions in accordance with the manufacturer's recommendations. The department to which the patients presented, their test results, regions of birth, age and gender data were reviewed retrospectively. The first three clinics to which the patients presented were rheumatology (27.8%), infectious diseases (18.4%), and internal medicine (11.1%). We followed two different paths when comparing the test results. In the first approach, we considered patients with at least one positive test result as seropositive and analyzed the results of the remaining tests in the same patients. In the second approach, we compared the results of the RBT and ELISA tests with the reference tests of STA and Coombs agglutination. Of a total of 3,365 tests evaluated for 1,709 patients, 7.43% (127/1,709) were seropositive according to at least one method. According to this initial approach, the sensitivities of all the serological tests ranged from 20.4% to 49.3%, and their specificities ranged from 93.8% to 100%. In the second approach, based on confirmatory tests, the sensitivities of the screening tests were 100%, 100% and 84.6% for RBT, ELISA IgG and ELISA IgM, respectively, while their specificities were 90.6%, 81% and 63.8%, respectively. These findings indicate that serological methods can be significantly misleading in the diagnosis of brucellosis if the test results are not combined. Although the number of seropositive cases was low, we obtained results consistent with the regional prevalence data when we distributed the patients according to their place of birth. In conclusion, since there is no gold standard test for the serological diagnosis of brucellosis, the test results should be combined based on the advantages and disadvantages of each test. It is important to evaluate the laboratory diagnosis together with the patient symptoms and complaints consistent with the disease and to consider epidemiological details in this process.

Özet

Brucella cinsindeki bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bakteriyel bir zoonotik bir hastalık olan bruselloz yüksek morbidite ve nadiren de mortalite ile ilişkili bir hastalıktır. Hızlı ve doğru bruselloz teşhisinde klinisyenlere rehberlik etmek için, mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulaması kolay, duyarlılık ve özgüllüğü yüksek tarama testlerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaya Ocak 2020 - Aralık 2020 tarihleri arasında bruselloz ile uyumlu çeşitli şikayetlerle (başlıca eklem şikayetleri, ateş, halsizlik) hastanemize başvuran ve Rose Bengal test (RBT), ELISA Brucella IgM ve IgG, standart tüp aglütinasyon (STA) ve Coombs aglütinasyon test istemi yapılan 1.709 hasta dahil edildi. Tüm laboratuvar testleri standart laboratuvar koşullarında üreticinin tavsiyelerine uygun olarak gerçekleştirildi. Her hasta için başvurulan birim, test sonuçları, doğum yeri, yaş ve cinsiyet verileri retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastaların başvurduğu ilk üç klinik romatoloji (%27.8), enfeksiyon hastalıkları (%18.4) ve iç hastalıkları (%11.1) idi. Test sonuçları arasında karşılaştırma yaparken iki farklı yol izledik. Birinci yaklaşımda en az bir pozitif test sonucu olan hastaları seropozitif olarak kabul edip aynı hastalarda diğer testlerin sonuçlarını inceledik. İkinci seçenekte STA ve Coombs aglütinasyon testlerini baz alarak RBT ve ELISA test sonuçlarını bu testler ile karşılaştırdık. 1.709 hasta için toplam 3.365 test çalışılmıştı ve hastaların %7.43'ü (127/1.709) en az bir yöntemde seropozitif idi. Bu ilk yaklaşıma göre tüm serolojik testlerin duyarlılıkları %20.4 ile %49.3 arasında ve özgüllükleri %93.8 ile %100 arasında değişmekte idi. Doğrulama testlerinin baz alındığı ikinci yaklaşımda ise tarama testlerinin duyarlılıkları RBT, ELISA IgG, ELISA IgM için sırasıyla %100, %100 ve %84.6 iken, özgüllükleri sırasıyla %90.6, %81 ve %63.8 idi. Bu bulgular test sonuçlarının kombine edilmemesi durumunda serolojik yöntemlerin bruselloz tanısında önemli derecede yanıltıcı olacağına işaret etmektedir. Seropozitif olgu sayısı az olmakla beraber hastalar doğum yerlerine göre dağıtıldığında bölgesel prevalans verileri ile uyumlu sonuçlara ulaşıldı. Sonuç olarak bruselloz tanısında altın standart bir serolojik test bulunmadığı için her bir testin sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar bilinerek test sonuçlarının kombine edilmesi ve hastalıkla uyumlu belirti ve şikayetler ile birlikte kronik yönü de olan bu hastalığın epidemiyolojik edinim yönünün de akılda tutulması gerektiğine işaret etmektedir.

Keywords: Agglutination, Brucella, Diagnosis, ELISA, Epidemiology, Turkey.

Anahtar kelimeler: Aglütinasyon, Brucella, ELISA, Epidemiyoloji, Tanı, Türkiye.

Figure 1. A map of Turkey showing the distribution of patients according to their province of birth and those with at least one positive result in any test method. Figure 1 png

Şekil 1. Hastaların ve herhangi bir test yöntemi ile en az bir pozitif sonucu olanların Türkiye haritası üzerinde doğum illerine göre dağılımı. Şekil 1 png

 

Figure 2. Distribution of patients according to their country of birth and rate of patients with at least one positive result in any test method. Figure 2 png

Şekil 2. Hastaların doğdukları ülkelere göre dağılımı ve herhangi bir test yöntemi ile en az bir pozitif sonucu olan hastaların oranı. Şekil 2 png

 

Cite this article

Aygar İS, Tekin K. Comparison of the Rose Bengal and ELISA Tests with the Standard Tube Agglutination Method in the Diagnosis of Brucellosis. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 142-150. doi: 10.46683/jmvi.2021.41

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).