metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.40

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Can Nerve Detection be Performed with Dermatome Mapping in Open Hernia Repair?

Açık Fıtık Onarımında Dermatom Haritalama ile Sinir Tespiti Yapılabilir mi?

Eljona XHELILI1 [ID], Frenki VILA2 [ID], Bülent Cavit YÜKSEL3 [ID]

1Department of General Surgery, Kukës Regional Hospital, Kukës, Albania.

2Department of General Surgery, Spitali Rajonal Memorial, Fier, Albania.

3Department of General Surgery, Ankara City Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 16.10.2021. Accepted; 16.11.2021. Published; 28.11.2021.

Correspondence: Frenki Vila; MD, Department of General Surgery, Spitali Rajonal Memorial, Fier, Albania. E-mail: frenkivila06@gmail.com

 

Abstract

Inguinal hernia repair is one of the most common surgical procedures in the world. Currently, recurrence rates have reduced to less than 5% after mesh repair, but chronic groin pain (CGP) remains a major concern in open hernia surgery. The aim of the study was to detect neuropathic pain associated with iatrogenic nerve damage using the dermatome mapping test (DMT) and to evaluate the preventability of CPG. The study was designed and conducted as a prospective longitudinal observation study in postoperative open hernioplasty patients. The study included 71 adult patients with a primary inguinal hernia, who underwent a standard open surgical procedure for hernia repair using a polypropylene mesh (Lichtenstein’s technique). The dermatome mapping classification was performed in each patient, and the test results were recorded. Seven (9.9%) patients with surgery-related pain lasting for three months or longer after surgery were considered to have CGP, and pain was related to iatrogenic nerve damage in two of these cases. Based on the results, we consider that the anatomical location of the nerves can be easily determined using DMT, and CGP can be prevented.

Özet

Kasık fıtığı tamiri dünya çapında en sık gerçekleştirilen cerrahi uygulamalardan biridir. Günümüzde açık kasık fıtığı onarımında meş kullanımından sonra nüks oranları %5'in altına düşmüş, ancak kronik kasık ağrısı (CGP, chronic groin pain) açık fıtık cerrahisinde önemli bir endişe olmaya devam etmektedir. Çalışmanın amacı açık fıtık tamiri prosedüründe iyatrojenik sinir hasarına bağlı gelişen nöropatik ağrıyı dermatom haritalama yöntemi (DMT) ile belirlemek ve CPG’nin önlenebilirliğini değerlendirmektir. Çalışma, ameliyat sonrası açık hernioplasti hastalarında bir prospektif longitidunal gözlem çalışması olarak tasarlandı ve yürütüldü. Bu çalışmaya primer kasık fıtığı olan ve her birine fıtık onarımı için polipropilen mesh kullanılarak (Lichtenstein tekniği) standart açık cerrahi prosedür uygulanan 71 erişkin hasta dahil edildi. Her bir hasta için dermatom haritalama sınıflandırması prosedürü uygulandı ve sonuçlar kaydedildi. Ameliyatla ilişkili postoperatif ağrısı 3 ay ve daha uzun süren yedi (%9.9) hasta CGP hastası olarak kabul edildi ve bu vakaların ikisinde ağrının iyatrojenik sinir hasarı ile ilişkili olduğu belirlendi. Bu sonuçlara dayalı olarak DMT ile sinirlerin anatomik yerleşiminin kolaylıkla belirlenebileceğini ve CGP'nin önlenebileceğini düşünüyoruz.

Keywords: Hernia, Pain, Nerve.

Anahtar kelimeler: Fıtık, Ağrı, Sinir.

Figure 1. Preoperative dermatome mapping of the ilioinguinal and ilio- hypogastric nerves in one of our patients. Circles (¡) show normal sensation and crosses (×) show pain areas. The crosses marked in a square-like shape show the area of maximum pain. Figure 1 png

Şekil 1. Bir hastamızda ilioinguinal ve iliohipogastrik sinirlerin ameliyat öncesi dermatom haritalaması. Daireler (¡) normal hissi, çarpı işaretleri (×) ise ağrılı bölgeleri gösterir. Kare şeklinde işaretlenmiş çarpı işaretleri  ise maksimum ağrı alanını gösterir. Şekil 1 png

 

Figure 2. Change in pain during the postoperative six-month period (left), change in pain over time (right) Figure 2 png

Şekil 2. Postoperatif altı aylık dönemde ağrıdaki değişim (solda), zaman içerisinde ağrıdaki değişim (sağda).  Şekil 2 png

 

Cite this article

Xhelili E, Vila F, Yüksel BC. Can Nerve Detection be Performed with Dermatome Mapping in Open Hernia Repair? J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 136-141. doi: 10.46683/jmvi.2021.40

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).