metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.36

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

In Vitro Effects of Vitamins C and E on Helicobacter pylori

Vitamin C ve E’nin Helicobacter pylori Üzerindeki İn Vitro Etkileri

Muhammed KAYA1 [ID], Alpaslan TANOĞLU2 [ID], Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA3 [ID], Efe Serkan BOZ4 [ID], Hayrunnisa SEZİKLİ5 [ID], Fatih GÜZELBULUT6 [ID], Mesut SEZİKLİ7 [ID]

1Department of Internal Medicine, Hitit University Erol Olçok Education and Research Hospital, Çorum, Türkiye.

2Department of Gastroenterology, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul, Türkiye.

3Department of Gastroenterology, Memorial Atasehir Hospital, İstanbul, Türkiye.

4Department of Medical Microbiology, Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul, Türkiye.

5Department of Biochemistry, Hitit University Erol Olçok Education and Research Hospital, Çorum, Türkiye.

6Department of Gastroenterology, Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul, Türkiye.

7Department of Gastroenterology, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Türkiye.

Article Info: Received; 07.08.2021. Accepted; 17.08.2021. Published; 19.08.2021.

Correspondence: Muhammed Kaya; MD., Department of Internal Medicine, Hitit University Erol Olçok Education and Research Hospital, Çorum, Türkiye. E-mail: muhammedkaya18@hotmail.com

 

Abstract

In this study, we aimed to evaluate the effects of vitamins C and E on Helicobacter pylori in vitro, in other words in the absence of the in vivo dynamics of the gastric mucosa. The study included 32 patients with H. pylori-positive nonulcer dyspepsia. Tissue samples from antrum and corpus, which were taken during upper gastrointestinal endoscopy, were Gram stained and seeded onto culture plates supplemented with 7% horse blood for H. pylori culture. Plates were incubated in a microaerophilic environment. Isolated H. pylori strains were identified on Gram-stained smears and with urease test. Different concentrations of vitamins C, E and E+C were added into the Columbia Blood Agar plates containing 7% defibrinated horse blood at appropriate temperature in order to produce vitamin added media. Equal amounts of H. pylori colonies (equivalent to 1 McFarland turbidity standard unit) were inoculated onto media plates. Media groups were as follows: 1. Control group, 2. Vitamin C added group, 3. Vitamin E added group, 4. Vitamins C and E added group. Growth of H. pylori was seen in all culture media. By counting each colony, the total number of colony forming units (CFUs) on each plate was determined as 103 CFU/ml in two groups (60 µl vitamin E group and 20 µl vitamin C+60 µl vitamin E group). The total number of CFUs in other groups (including the control group) were approximately 1-2x102 CFU/ml. Inhibition of growth was not observed in any groups and there was a 1 log increase in plates with high levels of vitamin E. The present study shows that vitamins C and E had no inhibitory effects on H. pylori in vitro.

Özet

Bu çalışmada vitamin C ve E’nin Helicobacter pylori üzerine etkilerini in vitro ortamda, yani gastrik mukozanın in vivo etkilerinin olmadığı bir ortamda değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya H. pylori pozitif ülser dışı dispepsisi olan 32 hasta dahil edildi. Üst gastrointestinal endoskopi sırasında antrum ve korpustan alınan doku örnekleri Gram boyandı ve H. pylori kültürü için %7 at kanı ile desteklenmiş kültür plakalarına (besiyerlerine) ekildi. Örnekler mikroaerofilik bir ortamda inkübe edildi. İzole edilen H. pylori suşları, Gram boyanmış yaymalar ve üreaz testi ile tanımlandı. Vitamin katkılı besiyeri ortamı üretmek için uygun sıcaklıkta %7 defibrine at kanı içeren Columbia Blood Agar plakalarına farklı konsantrasyonlarda C, E ve E + C vitaminleri eklendi. Eşit miktarlarda H. pylori kolonileri (1 McFarland türbidite standart birimine eşdeğer) besiyeri plakalarına inoküle edildi. Besiyeri grupları şu şekildedir: 1. Kontrol grubu, 2. Vitamin C eklenen grup, 3. Vitamin E eklenen grup, 4. Vitamin C ve E eklenen grup. Tüm kültür ortamlarında H. pylori üremesi görüldü. Her bir koloni sayılarak her plakadaki toplam koloni oluşturan birim (CFU) sayısı hesaplandı ve iki grupta (60 µl vitamin E grubu ve 20 µl vitamin C + 60 µl vitamin E grubu) 103 CFU/ml olarak belirlendi. Diğer gruplardaki (kontrol grubu dahil) toplam CFU sayısı ise yaklaşık 1-2x102 CFU/ml idi. Hiçbir grupta büyüme inhibisyonu gözlenmedi ve yüksek E vitamini seviyelerine sahip plakalarda 1 log artış oldu. Bu çalışma, C ve E vitaminlerinin in vitro olarak H. pylori üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Keywords: Helicobacter pylori; Vitamin C; Vitamin E; In vitro.

Anahtar kelimeler: Helicobacter pylori, Vitamin C, Vitamin E, İn vitro.

Figure 1. H. pylori colonization on Columbia Blood Agar plates. Figure 1 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 1. Columbia Kanlı Agar plaklarında H. pylori kolonizasyonu. Şekil 1 png

 

Cite this article

Kaya M, Tanoğlu A, Akkan Çetinkaya Z, Boz ES, Sezikli H, Güzelbulut F, Sezikli M. In Vitro Effects of Vitamins C and E on Helicobacter pylori. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 102-106. doi: 10.46683/jmvi.2021.36

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).