metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Araştırma Makalesi / Research Article    [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.35

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

COVID-19 Pandemisinin İlk Üç Ayı: Dünya Sağlık Örgütünün Salgına Verdiği Yanıt

The First Three Months of the COVID-19 Pandemic: The World Health Organization's Response

Öner GÜNER1 [ID], Turan BUZGAN1 [ID]

1Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 04.06.2021. Accepted; 28.06.2021. Published; 30.06.2021.

Correspondence: Öner Güner; MD, PhD, Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye. E-mail: dronerguner@gmail.com

 

Özet

Bulaşıcı hastalıklar çoğunlukla önlenebilir halk sağlığı problemleri olmakla birlikte dünya genelinde her düzeyde salgınlara, ekonomik kayıplara ve ölümlere yol açmaktadır. Özellikle küreselleşmenin etkisi ile viral salgınların oldukça hızlı bir biçimde hayatın tüm aşamalarını etkileyebildiği COVID-19 pandemisi ile çok daha iyi gözlemlenmiştir. Yaşanan tecrübeler, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde sadece ulusal sorumluların değil uluslararası kuruluşların da kritik roller üstlenmesi gerektiğini göstermektedir. Buradan hareketle çalışmamızda uluslararası sağlık politikalarında belirleyici rolü olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) COVID-19 pandemisinin ilk üç aylık periyodunda salgının yayılımını önlemeye yönelik faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca Dünya Bankası’na göre farklı gelir gruplarında bulunan Kanada, Türkiye, Pakistan ve Tacikistan’ın pandemi ile mücadelede aldıkları ulusal önlemlerin ve politikaların vaka ve ölüm sayıları üzerine olası etkileri tartışılmıştır. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin COVID-19 bazında gösterdikleri performansa DS֒nün katkıları veya potansiyel etkileri yorumlanmıştır. Çalışmamızda farklı gelir gruplarındaki ülkelerin COVID-19 salgını ile mücadelede genel olarak kabiliyetlerine göre ülke bazında ve diğer ülkelerden bağımsız politikalar geliştirdikleri anlaşılmıştır. Ülkelerin salgın ile mücadeledeki başarılarının ülke nüfuslarının yaş ortalaması, sağlık alt yapıları ve tıbbi malzeme ve ekipmanlara erişim imkanlarını büyük ölçüde etkileyen gelir düzeyleri gibi farklı parametrelerden etkilendiği değerlendirilmiştir. Bununla beraber DSÖ gibi kurumsal gücü bulunan uluslararası kuruluşlarının pandeminin önlenmesi konusunda beklenen seviyede yeterli öncü rol oynayamadığı ve yerel politikaları yönlendirmede ve uluslararası koordinasyonu sağlamada etkisiz kaldığı söylenebilir. Özellikle COVID-19 gibi hızlı ve sıkı kararlar alınması gereken viral pandemi süreçlerinde bu öncü rolün eksikliği daha da belirgin olarak hissedilmektedir. DS֒nün COVID-19 pandemisinin ilk üç aylık dönemindeki kararları ve toplantı bildirimleri incelendiğinde tanı araçlarının hızlı bir biçimde küresel erişime sunulması ve kısmen de sağlık malzemelerinin tedarik süreçlerinin aksatılmaması dışında ulusal sağlık yöneticilerine kesin ve etkin bir yönetim planı sunamadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak çalışmamızda tespit edilen tüm bu unsurlar bir arada düşünüldüğünde; etkin, hızlı, sürekli güncellenen kapsayıcı politikalar üreten, bütünleştirici, önleyici ve adil bir uluslararası sağlık kurumuna olan ihtiyaç açıkça gözükmektedir.

Abstract

Infectious diseases are generally preventable public health problems; however, they cause epidemics, economic losses, and deaths at all levels worldwide. Especially with the effect of globalization, it has been observed much better with the COVID-19 pandemic, where viral outbreaks can rapidly affect all stages of life. Experiences show that not only national authorities, but also international organizations should play critical roles in the control of infectious diseases. Based on this perspective, in our study, the responses of the World Health Organization (WHO), which has a decisive role in international health policies, to prevent the spread of the COVID-19 pandemic in the first three-month period were examined. In addition, the possible effects of the national measures and policies taken by Canada, Turkey, Pakistan, and Tajikistan, which are in different income groups according to the World Bank, on the number of cases and deaths were discussed. In this context, the contributions, or potential effects of the WHO on the performance of these countries against the COVID-19 were interpreted. It was understood that the countries in different income groups have developed policies based on their capability at country level independent from other countries in the fight against COVID-19 outbreak. It has been evaluated that the success of countries in the fight against the outbreaks is affected by different parameters such as average age of the country's populations, health infrastructures and income levels that greatly affect access to medical supplies and equipment. However, it can be said that international organizations with institutional power such as WHO cannot play a leading role at the expected level in the prevention of the pandemic and ineffective in directing local policies and ensuring international coordination. Especially in the COVID-19 viral pandemic environment where fast and precise decisions are required, this leading role is desperately needed. The first quarterly decisions and meeting notifications of the WHO in the COVID-19 pandemic were examined in our study and it was understood that these outcomes cannot provide a definite and effective management plan to national health policy makers, although WHO presented diagnostic tools rapidly and, in some degree maintained the supply chain of medical equipment globally. As a result, when all these elements determined in our study were considered together; the need for an integrative, proactive, and fair international health institution that produces prompt, effective and constantly updated comprehensive policies should be emphasized.

Anahtar kelimeler: SARS-CoV-2, DSÖ, Türkiye, Dünya Bankası, Küresel acil durum.

Keywords: SARS-CoV-2, WHO, Turkey, World Bank, Public Health Emergency.

Şekil 1. 31.12.2019-31.03.2020 tarihleri arasındaki günlük toplam küresel COVID-19 vaka sayıları (A), vaka sayılarının logaritmik seyri (B) ve günlük toplam ölüm sayıları (C) [11]. Şekil 1 png

Figure 1. The daily total number of global COVID-19 cases between 31.12.2019-31.03.2020 (A), the logarithmic course of the case numbers (B) and the daily total number of deaths (C) [11]. Figure 1 png

 

Şekil 2. Türkiye’deki ilk vakadan (11.03.2020) itibaren takip eden 90 gündeki günlük toplam COVID-19 vaka sayıları (A), vaka sayılarının logaritmik seyri (B) ve günlük toplam ölüm sayıları (C) [12]. Şekil 2 png

Figure 2. Starting from the first case in Turkey (11.03.2020), daily total number of COVID-19 cases in the following 90 days (A), logarithmic course of the case numbers (B) and total number of deaths per day (C) [12]. Figure 2 png

 

Şekil 3. Kanada’daki ilk vakadan (27.01.2020) itibaren takip eden 90 gündeki günlük toplam COVID-19 vaka sayıları (A), vaka sayılarının logaritmik seyri (B) ve günlük toplam ölüm sayıları (C) [13]. Şekil 3 png

Figure 3. Starting from the first case in Canada (27.01.2020), daily total number of COVID-19 cases in the following 90 days (A), logarithmic course of the case numbers (B) and total number of deaths per day (C) [13]. Figure 3 png

 

Şekil 4. Pakistan’daki ilk vakadan (26.02.2020) itibaren takip eden 90 gündeki günlük toplam COVID-19 vaka sayıları (A), vaka sayılarının logaritmik seyri (B) ve günlük toplam ölüm sayıları (C) [14]. Şekil 4 png

Figure 4. Starting from the first case in Pakistan (26.02.2020), daily total number of COVID-19 cases in the following 90 days (A), logarithmic course of the case numbers (B) and total number of deaths per day (C) [14]. Figure 4 png

 

Şekil 5. Tacikistan’daki ilk vakadan itibaren (30.04.2020) takip eden 90 gündeki günlük toplam COVID-19 vaka sayıları (A), vaka sayılarının logaritmik seyri (B) ve günlük toplam ölüm sayıları (C) [15]. Şekil 5 png

Figure 5. Starting from the first case (11.03.2020) in Tajikistan, daily total number of COVID-19 cases in the following 90 days (A), logarithmic course of the case numbers (B) and total number of deaths per day (C) [15]. Figure 5 png

 

Şekil 6. DS֒nün COVID-19 salgını ile mücadeledeki kritik cevapları ve geciktiği için eleştirilen durumlar [1,3,4,11,16,39,40]. Şekil 6 png

Figure 6. Critical responses of WHO in tackling the COVID-19 outbreak and situations criticized for delay [1,3,4,11,16,39,40]. Figure 6 png

 

Cite this article

Güner Ö, Buzgan T. The First Three Months of the COVID-19 Pandemic: The World Health Organization's Response. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 86-101. doi: 10.46683/jmvi.2021.35

Cited by 6 articles

[1] Bolat A, Cüce F, Şenoğlu MÇ, Şahiner A, Ünay B. Efficacy of Clinical and Chest Radiography Features in Predicting Patient Prognosis in Children with COVID-19. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 159-167. doi: 10.46683/jmvi.2021.43

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[2] Güler Sönmez T, Fidancı İ, Ayhan Başer D, Aksoy H, Yengil Taci D, Cankurtaran M. Analysis of COVID-19 Patient Follow-Ups. Life Med Sci 2022; 1(2): 55-61. doi: 10.54584/lms.2022.10

[3] Güner Ö. Global Surveillance Networks and International Health Regulations in the Early Detection and Control of Epidemics. Life Med Sci 2022; 1(2): 69-78. doi: 10.54584/lms.2022.12

[4] Kanoğlu MF, Aydın Akbuğa G. Examining the Health Service Quality Perception of Surgical Patients During the Pandemic Period. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 43-50. doi: 10.46683/jmvi.2022.48

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[5] Sürme Y, Aydın Akbuğa G. The Effect of COVID-19 Outbreak on Anxiety and Sleep Quality of the Surgical Nurses. J Mol Virol Immunol 2022; 3(2): 105-112. doi: 10.46683/jmvi.2022.54

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[6] Boyraz Ö, Alataş H, Toğuç H, Acun Delen L, Çavdar B, Nacar E, Yaprak B. The Effect of Mediterranean Diet Compliance on COVID-19 Symptoms and Disease Severity. J Mol Virol Immunol 2022; 3(3): 113-120. doi: 10.46683/jmvi.2022.55

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).