metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Review Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.34

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

An Overview of Innate Immune Response to Human Rhinovirus Infection

Human Rhinovirus Enfeksiyonuna Doğuştan Gelen Bağışıklık Tepkisine Genel Bakış

Shuaibu Abdullahi HUDU1 [ID]

1Department of Medical Microbiology and Parasitology, Faculty of Basic Clinical Sciences, College of Health Sciences, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria.

Article Info: Received; 25.05.2021. Accepted; 11.06.2021. Published; 23.06.2021.

Correspondence: Shuaibu Abdullahi Hudu; PhD, Department of Medical Microbiology and Parasitology, Faculty of Basic Clinical Sciences, College of Health Sciences, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, 840232 Sokoto State, Nigeria. E-mail: hudu.shuaibu@udusok.edu.ng

 

Abstract

Human rhinoviruses (HRV) are mainly associated with catarrh or the common cold and quite possibly cause one of the most unavoidable diseases in human beings. Although the HRV infections of the upper respiratory tract are generally somewhat harmless, there is increasing proof that HRV pave the way for more hazardous infections, promote asthmatic intensifications, and lead to severe diseases in the lower respiratory tract. Respiratory tract epithelial cells are the essential targets for rhinovirus and other respiratory pathogens. In the presence of rhinovirus, respiratory tract epithelial cells mount both supportive of provocative reactions and antiviral natural invulnerable reactions to clear the infection effectively. A portion of antiviral reactions include the expression of interferons (IFNs) and endoplasmic reticulum stress-actuated unfolded protein reaction and autophagy. In patients with chronic (persistent) lung diseases, these reactions may be either imperfect or incited in overabundance prompting insufficient getting free from infection and supported aggravation. In this review, components hidden behind innate antiviral invulnerability and the dysregulation of a portion of these instruments will be examined in patients with chronic lung diseases.

Özet

İnsan rinovirusları (HRV) esas olarak nezle veya soğuk algınlığı ile ilişkilidir ve büyük olasılıkla insanlarda en kaçınılmaz hastalıklardan birine neden olurlar. Üst solunum yollarının HRV enfeksiyonları genellikle bir şekilde zararsız olsa da HRV'nin daha tehlikeli enfeksiyonların önünü açtığına, astım şiddetini artırdığına ve alt solunum yollarında ciddi hastalıklara yol açtığına dair artan kanıtlar vardır. Solunum yolu epitel hücreleri, rinovirus ve diğer solunum yolu patojenleri için temel hedeflerdir. Rinovirus varlığında, solunum yolu epitel hücreleri, enfeksiyonu etkili bir şekilde temizlemek için hem provokatif reaksiyonları hem de antiviral doğal bağışıklığın koruyucu reaksiyonlarını destekler. Antiviral reaksiyonların bir kısmı, interferonların (IFN) ekspresyonunu ve endoplazmik retikulum stresle harekete geçen katlanmamış (unfolded) protein reaksiyonunu ve otofajiyi içerir. Kronik (persistan) akciğer hastalığı olan hastalarda, bu reaksiyonlar yetersiz olabileceği gibi aşırı reaksiyonlara da neden olabilir, bu durum enfeksiyonun temizlenmesini güçleştirirken ve alevlenmesini destekler. Bu derlemede, kronik akciğer hastalığı olan hastalarda doğuştan gelen antiviral yanıttaki savunma açıklarının arkasına gizlenmiş bileşenler ve bu araçların bir kısmının düzensizliği (disregülasyonu) incelenecektir.

Keywords: Human rhinovirus, Catarrh, Common cold, Immunology.

Anahtar kelimeler: İnsan rinovirusu, Nezle, Soğuk algınlığı, İmmünoloji.

Figure 1. Pathways involved in type I interferon (IFN) production. Toll-like receptors (TLRs) recognize viruses located in the endocytic compartment. ssRNA (single-stranded ribonucleic acid) viruses are recognized by TLR7 and TLR8, and double-stranded ribonucleic acid (dsRNA) viruses are recognized by TLR3. RIG-1 and dsRNA-dependent protein kinase R (PKR) recognize dsRNA produced by viruses in the cytoplasm compartment. Adapted from reference [4]. Figure 1 png

Şekil 1. Tip I interferon (IFN) üretiminde yer alan yolaklar. Toll benzeri reseptörler (TLR'ler), endositik kompartmanda bulunan virüsleri tanırlar. ssRNA (tek sarmallı ribonükleik asit) virüsleri TLR7 ve TLR8 tarafından ve çift sarmallı ribonükleik asit (dsRNA) virüsleri TLR3 tarafından tanınır. RIG-1 ve dsRNA'ya bağımlı protein kinaz R (PKR), sitoplazmik kompartmanda bulunan virüsler tarafından üretilen dsRNA'yı tanır. Referans [4]’ten uyarlanmıştır. Şekil 1 png

 

Figure 2. Jak/STAT signaling cascade. This cascade is activated by INF-α/β binding to the type I IFN receptor. This results in the production of antiviral proteins, such as 2ʹ-5ʹ-oligoadenylate synthase (OAS) and IFN-induced GTP-binding protein Mx1. Adapted from references [33,36]. Figure 2 png

Şekil 2. Jak/STAT sinyalleme kaskadı. Bu kaskad, INF-α/β’nın tip I IFN reseptörüne bağlanmasıyla aktive edilir. Bu durum 2ʹ-5ʹ-oligoadenilat sentaz (OAS) ve IFN ile indüklenen GTP bağlayıcı protein Mx1 gibi antiviral proteinlerin üretimi ile sonuçlanır. Referans [33,36]’dan uyarlanmıştır. Şekil 2 png

 

Cite this article

Hudu SA. An Overview of Innate Immune Response to Human Rhinovirus Infection. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 75-85. doi: 10.46683/jmvi.2021.34

Cited by 1 article

[1] Karakuş H. Innate Immune Response and Immune Evasion in Viral Infections. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 1-19. doi: 10.46683/jmvi.2022.44

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).