metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Research Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.33

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Catching the First Wave in the Pandemic: A Retrospective Evaluation of Chest CT Images for COVID-19

Pandemide İlk Dalgayı Yakalamak: COVID-19 için Göğüs BT Görüntülerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Mehmet TAHTABAŞI1 [ID], Ergin KARAMAN1 [ID], Yasin AKIN1 [ID], Osman KONUKOĞLU1 [ID], Nihat KILIÇASLAN1 [ID], Mehmet GEZER1 [ID], Sadettin ER2 [ID], Selda TEZ3 [ID], Mesut TEZ2 [ID], Kemal TEKİN4 [ID]

1Department of Radiology, Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Şanlıurfa, Türkiye.

2Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye.

3Department of Radiology, 19 Mayıs Hospital, Ankara, Türkiye.

4Department of Medical Microbiology, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 11.06.2021. Accepted; 20.06.2021. Published; 21.06.2021.

Correspondence: Mehmet Tahtabaşı; Asst.Prof., Department of Radiology, Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Şanlıurfa, Türkiye. E-mail: mehmet.tahtabasi@sbu.edu.tr

 

Abstract

Pandemics generally begin in small areas and subsequently spread widely. In order to detect an outbreak in its early stage, observation of the data for small regions is important. The aim of this study to investigate the presence of COVID-19-like pneumonia findings in computed tomography (CT) taken before the COVID-19 pandemic in Turkey. The chest CTs performed in our hospital between December 1, 2019 and March 10, 2020 (study group) and those performed between December 1, 2018 and March 10, 2019 (control group) were retrospectively analyzed. A total of 1,432 chest CT images in the study group and 1,443 chest CT images in the control group were evaluated for COVID-19. The lesion characteristics on CT, length of hospital stay (LOS), and mortality rate were investigated. Typical lung involvement defined for COVID-19 was present in 1.39% (n=20/1,432) of CTs in the study group and 0.49% (n=7/1,443) in the control group (p=0.011). Seventy-five percent (n=15/20) of the study group were male, and the mean age of the patients was 51.8 (±17.1) years. All the patients in the study group had at least one of the symptoms of COVID-19, such as fever, cough, and respiratory distress. Ninety percent (n=18/20) of the patients in the study group had ground-glass opacities that showed a predominantly peripheral distribution. Five of these had accompanying consolidation and one had a reverse halo sign. According to clinical records, in-hospital mortality developed in seven of 20 patients (35%), the LOS was 5.5±6.2 days, and the median time from the symptom onset to admission was 4 (range: 1-12) days. Our study reveals that the onset of COVID-19 or a similar disease is more likely to occur earlier than first reported in the country.

Özet

Pandemiler genellikle küçük alanlarda başlar ve daha sonra geniş bir alana yayılırlar. Bir salgını erken aşamada tespit etmek için küçük bölgelerdeki verilerin gözlemlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de COVID-19 pandemisinden önce çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde COVID-19 benzeri pnömoni bulgularının varlığını araştırmaktır. Hastanemizde 1 Aralık 2019-10 Mart 2020 (çalışma grubu) ve 1 Aralık 2018-10 Mart 2019 (kontrol grubu) tarihleri ​​arasında yapılan göğüs BT'leri geriye dönük olarak incelendi. Çalışma grubundaki toplam 1.432 göğüs BT görüntüsü ve kontrol grubundaki 1.443 göğüs BT görüntüsü COVID-19 için değerlendirildi. BT'de lezyon özellikleri, hastanede yatış süresi (HYS) ve mortalite oranı araştırıldı. COVID-19 için tanımlanan tipik akciğer tutulumu, çalışma grubundaki BT'lerin %1.39'unda (n=20/1,432) ve kontrol grubunun %0.49'unda (n=7/1,443) mevcuttu (p=0.011). Çalışma grubunun yüzde yetmiş beşi (n=15/20) erkek olup, hastaların yaş ortalaması 51.8’dir (±17,1). Çalışma grubundaki tüm hastalarda ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi COVID-19 semptomlarından en az biri vardı. Çalışma grubundaki hastaların yüzde doksanı (n=18/20) ağırlıklı olarak periferik dağılım gösteren buzlu cam opasitelerine sahipti. Bunlardan beşinde bu bulgulara konsolidasyon eşlik ederken ve birinde ters hale işareti vardı. Klinik kayıtlara göre 20 hastanın yedisinde (%35) hastane içi mortalite gelişti, HYS 5.5±6.2 gün ve semptom başlangıcından başvuruya kadar geçen medyan süre 4 (aralık: 1-12) gündü. Çalışmamız, COVID-19 veya benzeri bir hastalığın başlangıcının ülkemizde ilk bildirilenden daha erken ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords: COVID-19, Early detection, Computed tomography, Epidemiology, Pandemic.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Erken teşhis, Bilgisayarlı tomografi, Epidemiyoloji, Pandemi.

Figure 1. Chest X-ray and CT images of a 33-year-old male patient taken in January 2020. X-ray image (A) shows peripherally distributed opacities. CT images in the lung window (B,C,D) shows peripherally distributed ground glass opacities, and the reverse halo sign (arrowhead) with consolidated periphery and ground glass opacities in the center. Figure 1 png

metin, farklı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 1. 33 yaşındaki erkek hastanın Ocak 2020'de çekilen göğüs röntgeni ve BT görüntüleri. Röntgen görüntüsünde (A) periferik olarak dağılmış opasiteler görülmekte. Akciğer penceresindeki (B,C,D) BT görüntüleri, periferik olarak dağılmış buzlu cam opasitelerini ve konsolide çevre ve merkezde buzlu cam opasiteleri ile ters hale işareti (ok başı) göstermekte. Şekil 1 png

 

Figure 2. Chest X-ray and CT images of the lung window of a 50-year-old male patient taken in January 2020. X-ray (A) and CT (B) images show peripherally distributed ground glass opacities. Figure 2 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 2. 50 yaşındaki erkek hastanın Ocak 2020'de çekilen akciğer penceresinin göğüs röntgeni ve BT görüntüleri. Röntgen (A) ve BT (B) görüntüleri periferik olarak dağılmış buzlu cam opasitelerini göstermekte. Şekil 2 png

 

Figure 3. Chest X-ray and CT images in the lung window of a 39-year-old female patient taken in January 2020. (A) X-ray images show symmetrical opacities (arrows) in the lower zones of the lung. (B) CT images show ground glass opacities (arrowheads) located in the peripheral and subpleural parts of the lung and patchy consolidations (asterisk) in the lower lobes. Figure 3 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 3. 39 yaşındaki kadın hastanın Ocak 2020'de çekilen akciğer penceresindeki göğüs röntgeni ve BT görüntüleri. (A) Röntgen görüntülerinde akciğerin alt zonlarında simetrik opasiteler (oklar) görülmekte. (B) BT görüntülerinde akciğerin periferik ve subplevral kısımlarında yer alan buzlu cam opasiteleri (ok başları) ve alt loblarda yamalı konsolidasyonlar (yıldız) görülmekte. Şekil 3 png

 

Cite this article

Tahtabaşı M, Karaman E, Akın Y, Konukoğlu O, Kılıçaslan N, Gezer M, Er S, Tez S, Tez M, Tekin K. Catching the First Wave in the Pandemic: A Retrospective Evaluation of Chest CT Images for COVID-19. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 67-74. doi: 10.46683/jmvi.2021.33

Cited by 1 article

[1] Bolat A, Cüce F, Şenoğlu MÇ, Şahiner A, Ünay B. Efficacy of Clinical and Chest Radiography Features in Predicting Patient Prognosis in Children with COVID-19. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 159-167. doi: 10.46683/jmvi.2021.43

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).