metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Case Report    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2021.23

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Von Meyenburg Complexes Associated with Polycystic Kidney Disease and The Endocystic Mural Nodule Sign: A Case Report

Polikistik Böbrek Hastalığının Eşlik Ettiği Endokistik Mural Nodül Bulgusu Olan Von Meyenburg Kompleksi: Olgu Sunumu

Mehmet TAHTABAŞI1 [ID], Ergin KARAMAN1 [ID], Emin ÇAKMAKCI2 [ID], Sadettin ER3 [ID]

1Department of Radiology, Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Şanlıurfa, Türkiye.

2Department of Radiology, Ankara Dr. Sami Ulus Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

3Department of General Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 16.02.2021. Accepted; 01.03.2021. Published; 02.03.2021.

Correspondence: Mehmet Tahtabaşı; Asst.Prof., Department of Radiology, Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Şanlıurfa, Türkiye. E-mail: mehmet.tahtabasi@sbu.edu.tr

 

Abstract

Von Meyenburg complexes (VMCs) are one of the rare, congenital, fibropolycystic benign diseases of the liver. We report a 40-year-old woman with characteristic imaging findings for diagnosis of VMCs associated with polycystic kidney disease. Multiple micro-nodular lesions, many of which were cystic, were detected on ultrasound (US). There were echogenic mural nodules and comet tail artifacts in their internal structures. In magnetic resonance imaging (MRI), the mural nodular enhancement and starry sky appearance were observed. The presence of endocystic mural nodules in both US and MRI, as well as the starry sky appearance that shows VMCs, are very important findings for the diagnosis of this condition.

Özet

Von Meyenburg kompleksleri (VMC'ler), karaciğerin nadir görülen doğuştan, fibropolikistik iyi huylu hastalıklarından biridir. Polikistik böbrek hastalığı ile ilişkili VMC'lerin tanısı için karakteristik görüntüleme bulguları olan 40 yaşında bir kadın olguyu sunuyoruz. Ultrasonografik (US) görüntülemede çoğu kistik yapıda olan çok sayıda mikronodüler lezyon tespit edildi. İç yapılarında ekojenik mural nodüller ve kuyruklu yıldız artefaktları vardı. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG), mural nodüler kontrastlanma ve yıldızlı gökyüzü görünümü gözlemlendi. Hem US hem de MRG'de endokistik mural nodüllerin varlığı ve VMC'leri gösteren yıldızlı gökyüzü görünümü bu durumun tanısı için çok önemli bulgulardır.

 

Keywords: Von Meyenburg complex, Bile duct, Polycystic kidney, Endocystic nodule, Starry sky appearance.

Anahtar kelimeler: Von Meyenburg kompleksi, Safra kanalı, Polikistik böbrek, Endokistik nodül, Yıldızlı gökyüzü görünümü.

Figure 1. (A) The abdominal US showing the hyperechoic mural nodule (arrow), and (B) echogenic foci with large posterior comet-tail artifacts (arrow), (C) Axial T2-weighted and (D) three-dimensional MRCP maximum intensity projection image showing a starry sky appearance of well-circumscribed, multiple hyperintense lesions. Figure 1 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 1. (A) Hiperekoik mural nodülü gösteren abdominal US (ok) ve (B) Posteriorunda belirgin kuyruklu yıldız artefaktları olan ekojenik odaklar (ok), (C) Aksial T2- ağırlıklı ve (D) iyi sınırlı, çoklu hiperintens lezyonların yıldızlı gökyüzü görünümünü gösteren üç boyutlu MRCP maksimum yoğunluk projeksiyon görüntüsü. Şekil 1 png

 

Figure 2. (A) T1-weighted MRI image showing multiple low-signal lesions in the liver and the endocystic polypoid projection of fibrous stroma (arrow), (B) gadolinium-enhanced T1-weighted image demonstrating the enhancement of the mural nodule and peripheral rim-like enhancement (arrow). (C) Post-gadolinium T1-weighted image revealing peripheral enhancement of the lesions with contrast filling in the portal vein adjacent to the lesions (curved arrow), and (D) several microcysts (arrows) seen in the cortex of both kidneys. Figure 2 png

metin, farklı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şekil 2. (A) Karaciğerde çoklu düşük sinyalli lezyonları ve fibröz stromanın endokistik polipoid projeksiyonunu gösteren T1 ağırlıklı MRG görüntüsü (ok), (B) mural nodül ve periferik rim benzeri kontrastlanmayı gösteren gadolinyum ile güçlendirilmiş T1 ağırlıklı görüntü (ok). (C) Lezyonların bitişiğindeki portal vende kontrast dolgulu lezyonların periferik tutulumunu gösteren post-gadolinyum T1 ağırlıklı görüntü (kavisli ok), ve (D) her iki böbreğin korteksinde görülen birkaç mikrokist (oklar). Şekil 2 png

 

Cite this article

Tahtabaşı M, Karaman E, Çakmakcı E, Er S. Von Meyenburg Complexes Associated with Polycystic Kidney Disease and The Endocystic Mural Nodule Sign: A Case Report. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 1-5. doi: 10.46683/jmvi.2021.23

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).