metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Derleme Yazı / Review Article    [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2020.17

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

mRNA Aşılarının Üretim ve Dağıtımı: SARS-CoV-2 Deneyimi

Production and Distribution of mRNA Vaccines: SARS-CoV-2 Experience

Esra GÜZEL TANOĞLU [ID]

1Department of Molecular Biology and Genetics, Institution of Hamidiye Medical Sciences, University of Health Sciences, Istanbul, Türkiye.

Article Info: Received; 28.12.2020. Accepted; 17.01.2021. Published; 18.01.2021.

Correspondence: Esra Güzel Tanoğlu; Asst.Prof., Department of Molecular Biology and Genetics, Institution of Hamidiye Medical Sciences, University of Health Sciences, İstanbul, Türkiye. E-mail: esra.guzel@sbu.edu.tr

 

Özet

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) pandemisi dünya genelinde daha önce benzeri hiç görülmemiş bir aşı talebi oluşturdu. Bu talebi karşılamak için, çok sayıda ticari firma ve kurumsal işletme yeni nesil platform teknolojilerini (mesajcı ribonükleik asit-mRNA ve vektör temelli aşılar) veya geleneksel üretim yaklaşımlarını (subünit ve inaktive aşılar) temel alarak aşı geliştirme çalışmalarına odaklandı. Bu stratejiler arasında mRNA platformunu kullanan bazı aşılar faz III çalışmalarını tamamlayarak birçok ülkede acil kullanım izni aldı ve 2021 yılının ilk günlerinde aşılanan kişi sayısı milyonları aştı. mRNA aşılarının ölçeklenebilir kapasitede, düşük maliyetli ve hızlı üretim avantajlarına rağmen bu yeni teknoloji ile üretim yapan firmalar gelişmiş ülkelerin pandemiye müdahale için talep ettiği birkaç milyar dozu bulan aşı talebine cevap vermekte zorlanmaktadır. Aşı üretim hızını etkileyen en önemli sınırlayıcı faktörlerden biri GMP (Good Manufacturing Practice) koşullarında üretim yapabilen mRNA aşı üretim hatları ile ilgili alt yapının az sayıda ülkede bulunmasıdır. Bir aşı dozunda bulunan RNA miktarı, koruyucu bağışıklama için gereken doz sayısı, bir şişe içerisinde kaç dozluk aşı olduğu, aşı tasarımında modifiye nükleozit kullanılma durumu ve hammadde tedariğindeki sorunlar aşı üretim hızını belirleyen diğer faktörlerdir. Bu süreçte yapılan analizler replike olabilen mRNA aşı tasarımlarının bağışıklama için çok düşük doz (0.1-10 μg) aşı dozu gerektirmesini bu büyük ölçekli talebe verilecek üretim yanıtı etkileyen en önemli parametre olarak değerlendirmektedir. Normal koşullarda aşı üretiminde etkinlik ve güvenlik en önemli ve kritik ölçütler olarak değerlendirilirken, SARS-CoV-2 pandemisinde mRNA aşıları için uzun dönem riskler henüz açıkça ortaya konmamış olmasına rağmen “ölçeklenebilir üretim ve aşı dağıtım altyapısı (soğuk zincir) ile ilgili düzenlemeler” üzerinde daha çok durulmaktadır. Bir diğer önemli adım ise aşıların dağıtımı ve sağlık hizmetleri alt yapısının desteği ile risk gruplarının hızla aşılanmasıdır, ki bazı ülkelerde aşılama sürecinde organizasyon zorlukları yaşandığı gibi soğuk saklama koşullarının yaygın olmadığı bazı ülkelerde ise aşı dağıtımının planlanması gecikmektedir. SARS-CoV-2 pandemisi sürecinde kazanılan tecrübeler ile gelecekteki pandemilere verilecek yanıtın çok daha hızlı, etkili ve kapsamlı olacağı beklenmektedir. Bu makalede mRNA aşılarının üretim ve dağıtımı ile ilgili süreçlerin genel çerçevesi ile özetlenmesi amaçlanmıştır.

Abstract

The SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) pandemic has created an unprecedented demand for vaccines worldwide. To respond to this demand, many commercial companies and institutional structures focused on vaccine development studies based on next-generation platform technologies (mRNA and vector-based vaccines) or traditional production approaches (subunit and inactivated vaccines). Among these strategies, some vaccines using the mRNA platform completed phase III studies and received emergency validation in many countries, and the number of vaccines exceeded millions in the first days of 2021. Despite the scalable capacity, low cost and fast production advantages of mRNA vaccines, companies that produce with this new technology have difficulty in responding to the vaccine demand, which reaches several billion doses demanded by developed countries for pandemic response. One of the most important limiting factors affecting the speed of vaccine production is that the infrastructure for mRNA vaccine production lines that can produce under GMP (Good Manufacturing Practice) is available in a few countries. The amount of RNA in a vaccine dose, the number of doses required for protective immunization, the number of doses of vaccine in a bottle, the use of modified nucleoside in vaccine design and the problems in raw material supply are other factors that determine the vaccine production rate. Analyzes carried out in this process consider the fact that replicable mRNA vaccine designs require very low dose (0.1-10 μg) vaccine dose for immunization as the most important parameter affecting the production response to this large-scale demand. While efficiency and safety are considered as the most important and critical criteria in vaccine production under normal conditions, although the long-term risks for mRNA vaccines in the SARS-CoV-2 pandemic have not yet been clearly revealed, more emphasis is placed on "regulations regarding scalable production and vaccine distribution infrastructure (cold chain)". Another important step is the distribution of vaccines and the rapid vaccination of risk groups with the support of the healthcare infrastructure. In some countries, organizational difficulties are experienced during the vaccination process and in some countries where cold storage conditions are not common, planning of vaccine distribution is delayed. With the experience gained during the SARS-CoV-2 pandemic process, it is expected that the response to future pandemics will be much faster, more effective, and comprehensive. In this article, it is aimed to summarize the processes related to the production and distribution of mRNA vaccines in a general framework.

Anahtar Kelimeler: mRNA, saRNA, Aşı üretimi, Pandemi, Dağıtım, SARS-CoV-2, COVID-19.

Keywords: mRNA, saRNA, Vaccine production, Pandemic, Distribution, SARS-CoV-2, COVID-19.

Şekil 1. mRNA temelli aşı sistemlerinin üretim basamakları ve gereken süreler. Şekil 1 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Figure 1. Production steps and required times of mRNA-based vaccine systems. Figure 1 png

 

Şekil 2. Yeni ortaya çıkan bir viral enfeksiyona karşı mRNA aşı geliştirme süreci, SARS-CoV-2 örneği. Şekil 2 png

Figure 2. mRNA vaccine development process against an emerging viral infection, an example of SARS-CoV-2. Figure 2 png

 

Cite this article

Güzel Tanoğlu E. Production and Distribution of mRNA Vaccines: SARS-CoV-2 Experience. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 27-34. doi: 10.46683/jmvi.2020.17

Cited by 5 articles

[1] Sarı O, Tekin K. SARS-CoV-2 Pandemisinde mRNA Aşılarının Güvenlik Profili, Avantaj ve Dezavantajlarına Genel Bakış. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 30-40. doi: 10.46683/jmvi.2020.21

[2] Şahiner F. Yeni Küresel Tehdit Biyolojik Savaş mı, Sürdürülebilir Sağlık Güvenliği mi? J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 18-28. doi: 10.46683/jmvi.2021.27

[3] Güner Ö, Buzgan T. The First Three Months of the COVID-19 Pandemic: The World Health Organization's Response. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 86-101. doi: 10.46683/jmvi.2021.35

[4] Güzel Tanoğlu E, Esen M. Evaluation of studies on molecular biology and genetics related to COVID-19 with data mining. Journal of Health Sciences and Medicine 2021; 4(6): 960-966. doi: 10.32322/jhsm.991465

[5] Koç EŞ, Gürbilek M. Aşı Üretiminde Kullanılan Yapılar (Bölüm 3). In: Solmaz H (ed), Koruyucu Hekimlikte Aşı (1st edition). 2021, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, Türkiye. pp:45-70. E-ISBN: 978-605-9554-65-7

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).