metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Derleme Yazı / Review Article    [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2020.14

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

mRNA Aşılarının Tarihsel Gelişim Süreci ve SARS-CoV-2 Pandemisi

Historical Development Process of mRNA Vaccines and SARS-CoV-2 Pandemic

Nuray GÜNEŞ1 [ID], Şefika KARABULUT2 [ID]

1Department of Medical History and Ethics, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

2Department of Medical Microbiology, Gulhane Institute Of Health Sciences, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 22.12.2020. Accepted; 10.01.2021. Published; 11.01.2021.

Correspondence: Nuray Güneş; Phd. Candidate, of Medical History and Ethics, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: nuray.gunes@sbu.edu.tr

 

Özet

Geleneksel aşıların tarihi 200 yıl öncesine kadar uzanmakla beraber, nükleik asit temelli bir aşı sınıfının üretilebileceğine dair ilk veriler 30 yıl gibi çok daha yakın bir zamanda ortaya çıkmıştır. mRNA’nın (mesajcı ribonükleik asit) yeni bir terapötik ilaç sınıfı olarak kullanılabileceğini gösteren erken çalışma sonuçları ilk olarak 1990’lı yılların başlarında açıklandı. Sonraki süreçte mRNA temelli sistemlerin stabilite ve etkinliği ile ilgili engeller aşılırken, bu yaklaşımın geleneksel aşıların yetersiz kaldığı kanser hastalıklarının tedavisinde ve bilinen aşılarla koruyucu immünite geliştirilemeyen bazı enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde yeni bir umut olabileceği öne sürüldü. Bu aşıların düşük maliyetli olmaları yanında, büyük ölçekli ve hızlı üretim kapasitesi gibi avantajları da dikkate alınarak son 10 yılda mRNA temelli teknolojiler üzerine önemli yatırımlar yapıldı. Standardize edilmiş genel bir çerçeve üzerinden yeni mRNA aşı tasarımlarının kolay bir şekilde yapılabilmesi bu sistemleri yeni ve bilinmeyen bir etkene karşı hızlı bir şekilde aşı geliştirmede öne çıkarmış ve pandemi durumlarında bu özelliğinin yanına yüksek kapasitede hızlı üretim avantajı da eklenince mRNA aşıları yeni ve cazip bir aşı platformları olarak görülmeye başlandı. mRNA temelli teknolojide son 5 yılda yakalanan hızlı ivmenin SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) pandemisi ile kesişmesi bu teknoloji için bir dönüm noktası oldu. Pandemi sürecinde diğer aşı sistemlerine kıyasla hızlı tasarım ve üretim süreçleri ile güvenlik ve etkinlik çalışmaları mRNA aşıları için kısa sürede tamamlandı. Birkaç mRNA temelli aşı sistemi uluslararası kurumlar tarafından acil kullanım onayları alırken, aşıların milyonlarca kişiye uygulanması sonrası mRNA temelli sistemlerin olası yan etkileri ve güvenlikleri ile ilgili muazzam bir veri elde edileceği beklenmektedir. Sonuç olarak yeni bir teknoloji olmasına rağmen 30 yıllık bir deneyim üzerine kurulan mRNA temelli aşılar için SARS-CoV-2 pandemisi ile birlikte yeni bir çağa giriş yapıldığı söylenebilir. Bu makalede mRNA’nın keşfinden başlayarak, mRNA temelli aşıların ilk onaylarına kadar geçen sürede söz konusu teknolojinin geliştirilmesinde karşılaşılan zorluklar ve dönüm noktası niteliğindeki olayların bir özeti sunulmuştur.

Abstract

Although the history of traditional vaccines goes back 200 years, the first data that a class of nucleic acid-based vaccines can be produced has emerged much more recently, as early as 30 years. First, in the 1990s, early study results were announced showing that mRNA (messenger ribonucleic acid) could be used as a new class of therapeutic drugs. In the next period, while obstacles related to the stability and efficiency of mRNA-based systems were overcome, It has been suggested that this approach could be a new hope in the treatment of cancer diseases where traditional vaccines were insufficient and in the prevention of some infectious diseases where protective immunity could not be developed with known vaccines. Considering the low cost of these vaccines as well as their other advantages such as large scale and rapid production capacity, significant investments have been made in mRNA-based technologies in the last 10 years. The ease of designing new mRNA vaccines over a standardized general framework has made these systems stand out in the rapid development of vaccines against a new and unknown agent and in pandemic situations, mRNA vaccines have begun to be seen as a new and attractive vaccine platforms when the advantage of rapid production in high capacity is added to this feature. The intersection of the rapid acceleration captured in the last 5 years in mRNA-based technology with the SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) pandemic was a turning point for this technology. During the pandemic process, compared to other vaccine systems, fast design and production processes and safety and effectiveness studies were completed in a short time for mRNA vaccines. While several mRNA-based vaccine systems have received emergency use approvals by international institutions, it is expected that enormous data will be obtained on the possible side effects and safety of mRNA-based systems after vaccines are administered to millions of people. As a result, although it is a new technology, it can be said that a new era has entered with the SARS-CoV-2 pandemic for mRNA-based vaccines based on 30 years of experience. In this article, a summary of the difficulties and milestone events encountered in the development of the technology from the discovery of mRNA to the first approval of mRNA-based vaccines is presented.

Anahtar Kelimeler: mRNA aşıları, SARS-CoV-2, Keşifler, Acil kullanım, Tarihsel süreç.

Keywords: mRNA vaccines, SARS-CoV-2, Discoveries, Emergency use, Historical Process.

 

 

 

Cite this article

Güneş N, Karabulut Ş. Historical Development Process of mRNA Vaccines and SARS-CoV-2 Pandemic. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 1-8. doi: 10.46683/jmvi.2020.14

Cited by 0 articles

 

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).