metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Review Article    [ Article in English ]

doi: 10.46683/jmvi.2020.11

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

PDF

Rapid Spreading of SARS-CoV-2 Infection and Risk Factors: Epidemiological, Immunological and Virological Aspects

SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış

Hilmi Erdem SÜMBÜL1 [ID], Fatih ŞAHİNER2 [ID]

1Department of Internal Medicine, Adana Health Practice and Research Center, University of Health Sciences, Turkey.

2Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Turkey.

Article Info: Received: 30.08.2020. Accepted: 21.09.2020.

Publication date: 22.09.2020.

Correspondence: Hilmi Erdem Sümbül; Assoc.Prof., Department of Internal Medicine, Adana Health Practice and Research Center, University of Health Sciences, Turkey. E-mail: erdemsumbul@gmail.com

 

Abstract

SARS-CoV-2, the third coronavirus associated with severe respiratory infections in humans, spreads more easily and quickly in the community, with a higher infectiousness rate compared to the other two betacoronavirus species (SARS-CoV and MERS-CoV). The SARS-CoV-2 pandemic, in which the number of cases worldwide has exceeded 30 million, has been the biggest global epidemic of the last century with serious concerns and socio-economic impacts. Educational activities, meetings, worship, tourism, trade and sports organizations came to a halt in many countries during the pandemic period and national and international travel restrictions were applied. Also, in most countries, to protect the population at risk and to slow/stop the spread of infection; nationwide or regional curfew restrictions have been imposed according to risk analysis, and public health measures such as the obligation to wear a mask and quarantine precautions have been taken. The starting time of implementation of these measures, duration and controlling of the restrictions has been one of the important parameters determining the degree of countries affected by the epidemic. Studies on transmission routes of SARS-CoV-2 infections provide new information on epidemiological, immunological and virological parameters that are effective in the community spread of the virus. Epidemiological parameters generally include age, gender, presence of concomitant diseases/conditions, sociocultural habits, the role of asymptomatic persons and reservoir animals, seasonality of infections. Immunological factors include conditions associated with the immune response, such as susceptible individuals with immunodeficiency, the role of people who shed the virus for a long time, the level and duration of protective immunity in recovered people, effectiveness of active and passive immunization, the importance of viral load in the transmission and clinical course. Among the virological parameters that can affect the spread of the infection include the resistance of the virus to environmental conditions and disinfectants, receptor affinity and the degree of adaptation to humans, possible mutations associated with immune escape and virulence. In this article, by mentioning the situations that may pose a risk for the transmission, social spread and clinical course of infections, the main protective measures under the related topics are highlighted.

Özet

İnsanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili üçüncü koronavirus olan SARS-CoV-2 diğer iki betakoronavirusa (SARS-CoV ve MERS-CoV) kıyasla yüksek bulaştırıcılık hızı ile toplumda daha kolay ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Dünya genelindeki vaka sayısının 30 milyonu geçtiği SARS-CoV-2 pandemisi neden olduğu ciddi endişeler ve sosyo-ekonomik etkiler ile son yüzyılın en büyük küresel salgını olmuştur. Pandemi sürecinde birçok ülkede eğitim faaliyetleri, toplantılar, ibadet, turizm, ticaret ve spor organizasyonları durma noktasına gelmiş ve ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamaları uygulanmıştır. Yine çoğu ülkede risk altındaki popülasyonu korumak ve enfeksiyonun yayılımını yavaşlatmak / durdurmak için ülke genelini kapsayan ya da risk analizlerine göre bölgesel sokağa çıkma kısıtlamalarına gidilmiş, maske takma zorunluluğu ve karantina önlemleri gibi halk sağlığı tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirlerin uygulamaya başlama zamanı, uygulama süresi ve denetimi ülkelerin salgından etkilenme derecelerini belirleyen önemli parametrelerden biri olmuştur. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının bulaşma yollarına ilişkin çalışmalar virüsün toplumsal yayılımında etkili olan epidemiyolojik, immünolojik ve virolojik parametrelere dair yeni bilgiler sunmaktadır. Epidemiyolojik parametreler genel olarak yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkların varlığı, sosyokültürel alışkanlıklar, asemptomatik kişilerin ve rezervuar hayvanların rolü, enfeksiyonların mevsimselliği gibi özellikleri içerir. İmmünolojik faktörler arasında bağışıklık yetmezliği olan duyarlı bireyler, uzun süreli virüs saçan kişilerin bulaştaki rolü, iyileşen kişilerde koruyucu bağışıklığın düzeyi ve devam süresi, aktif ve pasif immünizasyon uygulamalarının etkinliği, viral yükün bulaş ve klinik seyirdeki önemi gibi immün yanıt ile ilişkili durumlar yer alır. Enfeksiyonun yayılmasını etkileyebilecek virolojik parametreler arasında ise virüsün çevresel koşullara ve dezenfektanlara direnci, reseptör afinitesi ve insanlara adaptasyon derecesi, immün kaçış ve virülans ile ilişkili olası mutasyonlar gibi özellikler bulunur. Bu makalede enfeksiyonların bulaşı, toplumsal yayılımı ve klinik seyri için risk oluşturabilen durumlara değinilerek ilgili konu başlıkları altında temel koruyucu önlemlere dikkat çekilmiştir.

Keywords: Asymptomatic, Reverse zoonosis, Immunodeficiency, Receptor affinity, Mutations.

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik, Ters zoonoz, İmmün yetmezlik, Reseptör afinitesi, Mutasyonlar.

Figure 1. Spreading characteristics of SARS-CoV-2 infections and preventive measures. (PPE: personal protective equipment. ?: Transmission route and circulation are unknown). Figure 1 png

Şekil 1. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yayılma özellikleri ve önleyici tedbirler. (KKE: kişisel koruyucu ekipman, ?: Bulaşma yolu ve döngüsü bilinmiyor). Şekil 1 png

 

Cite this article

Sümbül HE, Şahiner F. Rapid Spreading of SARS-CoV-2 Infection and Risk Factors: Epidemiological, Immunological and Virological Aspects. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 36-50. doi: 10.46683/jmvi.2020.11

Cited by 7 articles

[1] Şahiner F. Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 54-67. doi: 10.46683/jmvi.2020.13

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[2] Ataş E, Güneş Ö. Çocukluk Yaş Grubunda COVID-19 Enfeksiyonları. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 6-10. doi: 10.46683/jmvi.2021.24

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[3] Şahiner F. Yeni Küresel Tehdit Biyolojik Savaş mı, Sürdürülebilir Sağlık Güvenliği mi? J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 18-28. doi: 10.46683/jmvi.2021.27

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[4] Tahtabasi M, Hosbul T, Karaman E, Akin Y, Kilicaslan N, Gezer M, Sahiner F. Frequency of hepatic steatosis and its association with the pneumonia severity score on chest computed tomography in adult COVID-19 patients. World J Crit Care Med 2021; 10(3): 47-57. doi: 10.5492/wjccm.v10.i3.47

[5] Tahtabaşı M, Karaman E, Akın Y, Konukoğlu O, Kılıçaslan N, Gezer M, Er S, Tez S, Tez M, Tekin K. Catching the First Wave in the Pandemic: A Retrospective Evaluation of Chest CT Images for COVID-19. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 67-74. doi: 10.46683/jmvi.2021.33

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[6] Güner Ö, Buzgan T. The First Three Months of the COVID-19 Pandemic: The World Health Organization's Response. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 86-101. doi: 10.46683/jmvi.2021.35

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

[7] Hosbul T, Sahiner F. Viruses and the importance of virus detection (Chapter 1). In: Denizli A, Saylan Y (eds), Biosensors for Virus Detection (1st edition). 2021, IOP Publishing, Bristol, UK. pp:1-17. doi: 10.1088/978-0-7503-3867-7ch1

IOP Publishing signs new OA agreements with Dutch universities | STM  Publishing News

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya

::

other indexes : software : media

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

ulusal ve uluslararası kütüphaneler

::

national and international libraries

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).