metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Derleme Yazı / Review Article    [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2020.4

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

Moleküler Biyoloji Tekniklerinin Gelişim Sürecinde Dönüm Noktası Niteliğindeki Bilimsel Keşiflerin 150 Yıllık Tarihi

The 150-Year History of Scientific Discoveries as Milestones in the Development Process of Molecular Biology Techniques

Mehmet ŞAHİNER1 [ID], Eray Serdar YURDAKUL2 [ID], Fatih ŞAHİNER3 [ID]

1The Ministry of Education Gerger Anadolu Imam Hatip High School, Adıyaman, Türkiye.

2Department of Medical History and Ethics, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

3Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 02.11.2019. Accepted; 17.05.2020. Published: 18.05.2020.

Correspondence: Mehmet Şahiner; Biologist, The Ministry of Education Gerger Anadolu Imam Hatip High School, Adıyaman, Türkiye. E-mail: msahiner.bio@gmail.com

 

Özet

Genetik bilgi aktarımı ve DNA’nın keşfi ile ilgili ilk çalışmaların üzerinden geçen süre 150 yılı aşmıştır. Bir cerrahi bandajdaki lökositlerin çekirdeğinde bulunan ve başlangıçta nüklein olarak adlandırılan bir madde üzerindeki çalışmalar DNA’nın keşfi ile sonuçlanırken, her bir araştırmacı veya araştırma ekibinin eklediği yeni keşiflerle zincir halkaları gibi uzayan bilgi birikimi (telahuk-u efkar) günümüz tıbbının en önemli araçlarından olan birçok moleküler tanı yönteminin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Nükleik asitlerin üç boyutlu yapısının tanımlanmasından sonraki 20 yıl içerisinde DNA replikasyon mekanizmaları, transkripsiyonun temel parametreleri ve protein senteziyle sonuçlanan translasyon aşamaları ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Bu temel bilgiler nükleik asitlerin saptanması, çoğaltılması, in-vitro sentezi ve klonlanması gibi manipülatif uygulamalarda kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi süreçlerine öncülük etmiştir. Bir lökosit çekirdeğinde DNA’nın ilk fark edilmesinden yüz yıl sonra geliştirilen dizi analizi teknikleri ile insan genom projesi kapsamında bir hücreden bir kütüphaneyi dolduran genomik bilgi dizisi çıkarılmıştır. Araştırmacılara çok sayıda Nobel ödülü kazandıran bu süreçlerin sonrasında bilinmeyen mikroorganizmalar keşfedilmiş, gen susturulması ve klonlama çalışmaları yapılmış ve rekombinan gen teknolojisinin sunduğu tekniklerle sayısız biyomolekülün in-vitro üretimi mümkün hale gelmiştir. Yeni moleküler tekniklerinin geliştirilmesi tıp, biyoloji ve veterinerlikte tanı, tedavi ve gen teknolojisi alanlarında bilim insanlarına yeni pencereler açılmıştır. Bu makalede günümüzde kullanılan moleküler biyoloji tekniklerinin öncüleri niteliğindeki ilk çalışmaların ve zorlu süreçlerin sonunda ulaşılan tarihi keşiflerin hikayeleri özetlenmiştir.

Abstract

The time elapsed since the first studies on genetic information transfer and the discovery of DNA has exceeded 150 years. While studies on a substance that was originally called nuclein in the core of leukocytes in a surgical bandage resulted in the discovery of DNA, the knowledge of humanity has extended as chain rings with the new discoveries added by each researcher or research team and has led to the development of many molecular diagnostic methods, one of the most important tools of today's medicine. DNA replication mechanisms, basic parameters of transcription and translation stages that result in protein synthesis are described in detail within 20 years after the definition of the three-dimensional structure of nucleic acids. This basic information pioneered the development of methods used in manipulative applications such as the detection, replication, in-vitro synthesis and cloning of nucleic acids. The genomic information filling a library from a cell was derived by using sequence analysis techniques, developed a hundred years after the first detection of DNA in a leukocyte nucleus, within the scope of the human genome project. After these processes, which gave researchers many Nobel prizes, unknown microorganisms were discovered, gene silencing and cloning studies were performed, and in-vitro production of numerous biomolecules has become possible with the techniques offered by recombinant gene technology. The development of new molecular techniques opens new windows for scientists for diagnosis, treatment and gene technology in the fields of medicine, biology and veterinary medicine. This article summarizes the stories of the earliest studies and pioneers of molecular biology techniques used today and the great discoveries reached at the end of the difficult processes.

Anahtar kelimeler: DNA, RNA, Sekanslama, Klonlama, Genetik.

Keywords: DNA, RNA, Sequencing, Cloning, Genetics.

Şekil 1. Nükleik asitlerle ilgili ilk çalışmalardan günümüzde kullanılan modern tekniklere kadar uzanan 150 yılı aşan tarihi süreç. Şekil 1 png

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Figure 1. The historical process spanning over 150 years, from the first studies on nucleic acids to the modern techniques used today. Figure 1 png

 

Resim 1. 19. Yüzyıl’ın sonlarında başta Avrupa ülkeleri ve Osmanlı İmparatorluğu hastane ve laboratuvarlarında aşı geliştirme çalışmaları, antijen-antikor etkileşimlerinin araştırılması ve temel biyolojik testler ve analizlerde kullanılan bazı cihaz ve ekipmanlar. Resim 1 png

Image 1. At the end of the 19th century, some devices and equipment used in vaccine development studies, research of antigen-antibody interactions, and basic biological tests and analyzes in hospitals and laboratories, especially in European countries and the Ottoman Empire.  Image 1 png

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Resim 2. A, C, D: 19. Yüzyılın sonlarında Hilal-i Ahmer (Kızılay) tarafından kurulan ilk hastanelerden bazılarının bakteriyoloji laboratuvarları. B: Erzurum Sivas Osmanlı Hilal-i Ahmer Hastahanesi Mikrophanesi. E: Başhekim Dr. Sever Kamil Bey laboratuvarda çalışırken. Resim 2 png

Image 2. A, C, D: Bacteriology laboratories of some of the first hospitals established by Hilal-i Ahmer (Kızılay) in the late 19th century. B: Microbiology laboratory of Erzurum Sivas Ottoman Hilal-i Ahmer Hospital. E: Chief Physician Dr. Sever Kamil Bey while working in the laboratory.  Image 2 png

 

Cite this article

Şahiner M, Yurdakul ES, Şahiner F. The 150-Year History of Scientific Discoveries as Milestones in the Development Process of Molecular Biology Techniques. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 43-56. doi: 10.46683/jmvi.2020.4

Cited by 1 article

[1] Şahiner, Aygar İS. A New Era in Vaccine Technology: mRNA-Based Vaccine Design. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 9-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.15

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).