metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Derleme Yazı / Review Article    [ Article in Turkish ]

doi: 10.46683/jmvi.2020.3

Makale Değerlendirme Sürecinin Özeti [ →→ ]

Summary of the Article Evaluation Process [ →→ ]

PDF

SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarında Konvalesan Plazma ve Hiperimmünglobulin Kullanımı

The Use of Convalescent Plasma and Hyperimmunoglobulin in SARS-CoV-2 Infections

Ramazan GÜMRAL1 [ID], Fatih ŞAHİNER1 [ID]

1Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Article Info: Received; 22.04.2020. Accepted; 08.05.2020. Published; 09.05.2020.

Correspondence: Fatih Şahiner; Assoc.Prof., Department of Medical Microbiology, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye. E-mail: fsvirol@gmail.com

 

Özet

Hastalıktan iyileşmiş kişiler veya aşılanmış donörlerden toplanan konvalesan plazma ve bu plazmaların işlenmesi ile elde edilen immünglobulinler standart tedavilerin dışında, hayatı tehdit eden veya yeni ortaya çıkan ve spesifik tedavi seçenekleri kısıtlı olan enfeksiyonların tedavisinde başvurulan geleneksel uygulamalardır. İmmün tam kan transfüzyonu, konvalesan plazma veya plazma türevli hiperimmünglobulinler enfeksiyonu henüz geçirmekte olan hastalara aktarılarak hastaların enfeksiyona verdiği cevap ve iyileşme süreci desteklenir. Poliklonal antikorlarla pasif bağışıklamayı amaçlayan bu geleneksel yaklaşımlar dışında, rekombinan gen teknolojisi prensibine dayalı yeni tekniklerle üretilen patojene spesifik monoklonal ve poliklonal antikorlar da profilaksi ve tedavi amaçlı yaygın kullanımı olan ve benzer etkiyi hedefleyen yeni alternatiflerdir. Plazma türevli tedavilerin influenza virus, kanamalı ateş virüsleri, SARS-CoV ve MERS-CoV enfeksiyonlarının tedavisinde yararlı olabileceği yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan birkaç çalışmada ise konvalesan plazmanın COVID-19 hastalarının tedavisinde yararlı olabileceğine dair kanıtlar sunulmuştur. Spesifik antiviral tedavilerin ve koruyucu bir aşının yokluğu da dikkate alındığında konvalesan plazma veya saflaştırılmış hiperimmünglobulin uygulamaları ülkelere göre değişmek üzere %3 ile %10’u bulan COVID-19 mortalite oranlarını azaltmada kısa sürede müdahale imkanı sunan umut vadeden seçenekler olarak görülmektedir. Standart önlemlere uyulması koşulu ile ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenen bu tedavi yaklaşımları pandemi yönetiminde ve stoklanabilir özellikleri ile gelecekteki yeni olası bölgesel epidemiler için erken dönem tedavi seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Bu derleme makalede SARS-CoV-2 hastalarında konvalesan plazma ve hiperimmünglobulin kullanımının olası yararlılıkları ve bu tedavi yaklaşımı ile ilişkili olabilecek riskleri ele almak amaçlanmış ve bu konuda yürütülen güncel klinik çalışmaların bir özeti sunulmuştur.

Abstract

Convalescent plasma and immunoglobulins derived by processing these plasmas obtained from disease-healed individuals or vaccinated donors are traditional practices for the treatment of life-threatening or emerging infections for which no specific treatment exists. Immune whole blood transfusion, convalescent plasma or plasma-derived hyperimmunoglobulin are transferred to patients who have just had the infection, and the response and recovery process of the patients are supported. Apart from these traditional approaches aimed at passive immunization with polyclonal antibodies, pathogen-specific monoclonal and polyclonal antibodies produced by new techniques based on the principle of recombinant gene technology are also new alternatives that have a common use for prophylaxis and therapeutic purposes. Studies have shown that plasma-derived treatments can be useful in the treatment of influenza virus, hemorrhagic fever viruses, SARS-CoV and MERS-CoV infections. Also, several recent studies have provided evidence that convalescent plasma may be useful in the treatment of patients with COVID-19. Considering the absence of a protective vaccine and specific antiviral treatments, convalescent plasma or purified hyperimmunoglobulin treatments are seen as promising options that offer a short-term intervention in reducing COVID-19 mortality rates ranging from 3% to 10% to vary according to countries. These treatment approaches, which are supported by national and international official institutions and organizations, provided that standard precautions are followed, are considered as early treatment options for pandemic management and new possible regional epidemics in the future because these are storable products. It is aimed to discuss the possible benefits of using convalescent plasma and hyperimmunoglobulin in SARS-CoV-2 patients and the risks that may be associated with this treatment approach, and a summary of current clinical studies conducted on this subject is presented in this review article.

Anahtar kelimeler: Covid 19, Pandemi, Poliklonal, Rekombinan.

Keywords: Covid 19, Pandemic, Polyclonal, Recombinant.

Şekil 1. Pasif bağışıklama: İmmün kan nakli, immün plazma ve terapötik immünglobulinlerin üretim ve kullanım süreci (Kısaltmalar: Ig; immünglobulin. IVIG; intravenöz immünglobulin. HIG; hiperimmünglobulin. RT-PCR; reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu. CMV; sitomegalovirus. HIV; insan immünyetmezlik virusu). Şekil 1 png

Figure 1. Passive immunization: The process of production and use of immune blood transfusion, immune plasma and therapeutic immunoglobulins (Abbreviations: Ig; immunoglobulin. IVIG; intravenous immunoglobulin. HIG; hyperimmunoglobulin. RT-PCR; reverse transcriptase polymerase chain reaction. CMV; cytomegalovirus. HIV; human immunodeficiency virus). Figure 1 png

 

Cite this article

Gümral R, Şahiner F. The Use of Convalescent Plasma and Hyperimmunoglobulin in SARS-CoV-2 Infections. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 30-42. doi: 10.46683/jmvi.2020.3

Cited by 3 articles

[1] Şahiner F. Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 54-67. doi: 10.46683/jmvi.2020.13

[2] Sümbül HE, Şahiner F. Rapid Spreading of SARS-CoV-2 Infection and Risk Factors: Epidemiological, Immunological and Virological Aspects. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 36-50. doi: 10.46683/jmvi.2020.11

[3] Tahtabasi M, Hosbul T, Karaman E, Akin Y, Konukoglu O, Sahiner F. Does COVID-19 cause an increase in spleen dimensions? Possible effects of immune activation, hematopoietic suppression and microthrombosis. Clin Imaging 2021; 79: 104-9. doi: 10.1016/j.clinimag.2021.04.035

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

dizinlerde ve veritabanlarında görüntüle

::

view in indexes and databases

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin, küçük resim içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

diğer dizinler : yazılımlar : medya : kütüphaneler

::

other indexes : software : media : libraries

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).