metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Nu.

 

No

Makale türü

 

Article type

Tüm makaleler ( atıf sayısına göre sıralı )

 

All published articles ( ordered by citation count )

Atıf sayısı ( Citation number )

2020-2022

2022

other

self

total

other

self

total

12

Review Article

[Derleme Yazı]

English

Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER. Rapid Spreading of SARS-CoV-2 Infection and Risk Factors: Epidemiological, Immunological and Virological Aspects [ SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 36-50. doi: 10.46683/jmvi.2020.11

3

6

9

1

1

2

7

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Oktay SARI, Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. COVID-19 Salgınında Beşinci Ay Sonunda Temel Epidemiyolojik Parametreler [ Basic Epidemiological Parameters at the end of the 5th month of the COVID-19 Outbreak ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 67-80. doi: 10.46683/jmvi.2020.6

5

4

9

 

 

 

3

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri [ Genomic and Biologic Characteristics of SARS-CoV-2 and Other Coronaviruses ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 18-29. doi: 10.46683/jmvi.2020.2

4

2

6

1

1

2

18

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Esra GÜZEL TANOĞLU. mRNA Aşılarının Üretim ve Dağıtımı: SARS-CoV-2 Deneyimi [ Production and Distribution of mRNA Vaccines: SARS-CoV-2 Experience ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 27-34. doi: 10.46683/jmvi.2020.17

2

3

5

 

 

 

35

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Öner GÜNER, Turan BUZGAN. COVID-19 Pandemisinin İlk Üç Ayı: Dünya Sağlık Örgütünün Salgına Verdiği Yanıt [ The First Three Months of the COVID-19 Pandemic: The World Health Organization's Response ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 86-101. doi: 10.46683/jmvi.2021.35

2

2

4

2

1

3

1

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER, İlhan CEBECİ. Hepatit C Virusu: Genetik Özellikleri, Aşı Geliştirme Çalışmalarında İlerlemeler ve Güncel Zorluklar [ Hepatitis C Virus: Genetic Characteristics, Advances and Current Challenges for Vaccine Development ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 1-13. doi: 10.46683/jmvi.2020.0

1

3

4

1

 

1

4

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Ramazan GÜMRAL, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarında Konvalesan Plazma ve Hiperimmünglobulin Kullanımı [ The Use of Convalescent Plasma and Hyperimmunoglobulin in SARS-CoV-2 Infections ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 30-42. doi: 10.46683/jmvi.2020.3

1

2

3

 

 

 

13

Letter to the Editor

[Editöre Mektup]

English

Mehmet TAHTABAŞI. COVID-19 Pneumonia: Experiences Regarding the Use of Computed Tomography in Diagnosis and Follow-up [ COVID-19 Pnömonisi: Tanı ve Takipte Bilgisayarlı Tomografi’nin Kullanımı ile İlgili Deneyimler ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 51-53. doi: 10.46683/jmvi.2020.12

1

2

3

 

 

 

16

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER, İsmail Selçuk AYGAR. Aşı Teknolojisinde Yeni Bir Dönem: mRNA Temelli Aşı Tasarımı [ A New Era in Vaccine Technology: mRNA-Based Vaccine Design ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 9-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.15

2

1

3

1

 

1

38

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Abdirahim ALI ADAM, Fatih ŞAHİNER, Alpaslan TANOĞLU, Tuğrul HOŞBUL, Mohamed Abdulkadir HASSAN KADLE, Marian MUSE OSMAN, Saim YÜKSEL, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Nurettin AY, İlhan CEBECİ, Ahmed Muhammad BASHIR, Onur BAHÇECİ. Seroprevalence and Genotype Distribution of Hepatitis C Virus in Mogadishu, Somalia: A Comprehensive Study [ Mogadişu, Somali'de Hepatit C Virusu Seroprevalansı ve Genotip Dağılımı: Kapsamlı Bir Çalışma ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 115-122. doi: 10.46683/jmvi.2021.38

1

 

1

1

 

1

34

Review Article

[Derleme Yazı]

English

Shuaibu Abdullahi HUDU. An Overview of Innate Immune Response to Human Rhinovirus Infection [ Human Rhinovirus Enfeksiyonuna Doğuştan Gelen Bağışıklık Tepkisine Genel Bakış ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 75-85. doi: 10.46683/jmvi.2021.34

 

1

1

 

1

1

33

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Mehmet TAHTABAŞI, Ergin KARAMAN, Yasin AKIN, Osman KONUKOĞLU, Nihat KILIÇASLAN, Mehmet GEZER, Sadettin ER, Selda TEZ, Mesut TEZ, Kemal TEKİN. Catching the First Wave in the Pandemic: A Retrospective Evaluation of Chest CT Images for COVID-19 [ Pandemide İlk Dalgayı Yakalamak: COVID-19 için Göğüs BT Görüntülerinin Retrospektif Değerlendirilmesi ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 67-74. doi: 10.46683/jmvi.2021.33

 

1

1

 

 

 

21

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Tuğrul HOŞBUL, Ülkü İrem YILMAZ, Canset Nur AYDOGAN, Fatih ŞAHİNER. mRNA Temelli SARS-CoV-2 Aşıları ve Devam Eden Çalışmalar [ mRNA Based SARS-CoV-2 Vaccines and Ongoing Researches ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 19-29. doi: 10.46683/jmvi.2020.20

1

 

1

 

 

 

20

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Ümit SAVAŞÇI, Hanefi Cem GÜL. Enfeksiyon Hastalıklarında mRNA Temelli Aşı Çalışmaları ve Güncel Gelişmeler [ mRNA Based Vaccine Studies in Infectious Diseases and Current Developments ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 8-18. doi: 10.46683/jmvi.2020.19

1

 

1

 

 

 

17

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Ramazan GÜMRAL. mRNA Temelli Aşıların İn-vivo İletimi ve Uygulama Yolları [ In-vivo Delivery of mRNA-Based Vaccines and Administration Routes ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 18-26. doi: 10.46683/jmvi.2020.16

 

1

1

 

 

 

11

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

İlhan CEBECİ, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarının Temel ve Olası Bulaşma Yolları [ Major and Possible Transmission Routes of SARS-CoV-2 Infections ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 24-35. doi: 10.46683/jmvi.2020.10

1

 

1

 

 

 

5

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Mehmet ŞAHİNER, Eray Serdar YURDAKUL, Fatih ŞAHİNER. Moleküler Biyoloji Tekniklerinin Gelişim Sürecinde Dönüm Noktası Niteliğindeki Bilimsel Keşiflerin 150 Yıllık Tarihi [ The 150-Year History of Scientific Discoveries as Milestones in the Development Process of Molecular Biology Techniques ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 43-56. doi: 10.46683/jmvi.2020.4

 

1

1

 

 

 

Toplam atıf sayısı

25

29

54

7

4

11

            %

46.3

53.7

 

63.6

36.4

 

 

 

 

 

atıf

48

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Mehmet Fatih KANOĞLU, Gökçen AYDIN AKBUĞA. Pandemi Döneminde Cerrahi Hastaların Sağlık Hizmet Kalitesi Algısının İncelenmesi Examining the Health Service Quality Perception of Surgical Patients During the Pandemic Period ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 43-50. doi: 10.46683/jmvi.2022.48

0

47

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Duygu AYHAN BAŞER, Fahri ACAR, Şule BAYER, Ecem ÇAKIR ALTINYAPRAK, Hilal AKSOY, İzzet FİDANCI, Mustafa CANKURTARAN. The Impact of COVID-19 Pandemic on Cancer Screening Program Applications: A Descriptive Study COVID-19 Pandemisinin Kanser Tarama Programı Uygulamalarına Etkisi: Tanımlayıcı Çalışma ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 33-42. doi: 10.46683/jmvi.2022.47

0

46

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Ahmed Muhammad BASHIR, Abdi Karim Ahmed GHEDI, Hilmi Erdem SÜMBÜL. Acute Kidney Injury in a Young Patient with Severe Malaria: A Case Report [ Şiddetli Sıtması Olan Genç Bir Hastada Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 30-32. doi: 10.46683/jmvi.2022.46

0

45

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Ayşenur BOTSALI, Kemal TEKİN, Mustafa KOCAMAN, Oktay SARI, Ramazan GÜMRAL, Ümit SAVAŞÇI. Epstein-Barr virus and JC virus Reactivation in Dermatological Patients Receiving Immunosuppressive Therapy [ İmmünosüpressif Tedavi Alan Dermatolojik Hastalarda Epstein-Barr virus ve JC virus Reaktivasyonu ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 20-29. doi: 10.46683/jmvi.2022.45

0

44

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Hasan KARAKUŞ. Viral Enfeksiyonlarda Doğuştan Gelen Bağışıklık Yanıt ve İmmün Kaçış [ Innate Immune Response and Immune Evasion in Viral Infections ]. J Mol Virol Immunol 2022; 3(1): 1-19. doi: 10.46683/jmvi.2022.44

0

43

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Ahmet BOLAT, Ferhat CÜCE, Mine Çiğdem ŞENOĞLU, Ali ŞAHİNER, Bülent ÜNAY. Efficacy of Clinical and Chest Radiography Features in Predicting Patient Prognosis in Children with COVID-19 [ COVID-19'lu Çocuklarda Klinik ve Göğüs Radyografisi Özelliklerinin Hasta Prognozunu Öngörmedeki Etkinliği ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 159-167. doi: 10.46683/jmvi.2021.43

0

42

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Duygu Seren ÖZYILMAZ, Muhammed Hasan AKYIL. Use of Streptomyces species as a Biological Agent Against Plant Pathogens [ Streptomyces türlerinin Bitki Patojenlerine Karşı Biyolojik Ajan Olarak Kullanılması  ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 151-158. doi: 10.46683/jmvi.2021.42

0

41

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

İsmail Selçuk AYGAR, Kemal TEKİN. Comparison of the Rose Bengal and ELISA Tests with the Standard Tube Agglutination Method in the Diagnosis of Brucellosis [ Bruselloz tanısında Rose Bengal ve ELISA testlerinin Standart Tüp Aglütinasyon Yöntemiyle Karşılaştırılması ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 142-150. doi: 10.46683/jmvi.2021.41

0

40

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Eljona XHELILI, Frenki VILA, Bülent Cavit YÜKSEL. Can Nerve Detection be Performed with Dermatome Mapping in Open Hernia Repair? [ Açık Fıtık Onarımında Dermatom Haritalama ile Sinir Tespiti Yapılabilir mi? ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 136-141. doi: 10.46683/jmvi.2021.40

0

39

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Faduma NUR ADAN, Marian MUSE OSMAN, Ahmed Muhammad BASHIR, İsmail Selçuk AYGAR, Sadettin ER, Oktay SARI, Onur BAHÇECİ, Tuğrul HOŞBUL, Ümit SAVAŞÇI, Mahamat ADAM MOUSSA, Fatih ŞAHİNER. Intestinal Parasites and HIV Co-infections in Mogadishu (Somalia): A Retrospective Evaluation of Four-Year Follow-up Data [ Mogadişu’da (Somali) İntestinal Parazitler ve HIV Ko-enfeksiyonları: Dört Yıllık Takip Verilerinin Retrospektif Değerlendirmesi ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 123-135. doi: 10.46683/jmvi.2021.39

0

37

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Ayten GÜNDÜZ, Gamze TÜRKOĞLU, Yusuf YAKUPOĞULLARI. COVID-19 Hastalarında Semptomatik Reenfeksiyonlar: Aşılama Öncesi Dönemde Retrospektif Bir Çalışma [ Symptomatic Reinfections in COVID-19 Patients: A Retrospective Study in the Pre-Vaccination Period ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 107-114. doi: 10.46683/jmvi.2021.37

0

36

Research Article

[Araştırma Makalesi]

English

Muhammed KAYA, Alpaslan TANOĞLU, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Efe Serkan BOZ, Hayrunnisa SEZİKLİ, Fatih GÜZELBULUT, Mesut SEZİKLİ. In Vitro Effects of Vitamins C and E on Helicobacter pylori [ Vitamin C ve E’nin Helicobacter pylori Üzerindeki İn Vitro Etkileri ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 102-106. doi: 10.46683/jmvi.2021.36

0

32

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Sema Nur ALTINTAŞ, Fatih ŞAHİNER. Kandidoz Tedavisinde Kullanılan Antifungal İlaçlar ve Duyarlılık Testleri [ Antifungal Agents in the Treatment of Candidosis and Susceptibility Tests ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 56-66. doi: 10.46683/jmvi.2021.32

0

31

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Ahmed ADAM OSMAN, Nur ABDULLAHİ KARSHE, İsmail GEDİ İBRAHİM, Mehmet TAHTABAŞI. A Leptomeningeal Cyst in the Frontal Bone as a Complication of Childhood Head Trauma: A Case Report [ Çocukluk Çağı Kafa Travmasının Bir Komplikasyonu Olarak Frontal Kemikte Leptomeningeal Kist: Olgu Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 52-55. doi: 10.46683/jmvi.2021.31

0

30

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Mehmet ASLAN, Samet GENEZ, Esma TÜRKMEN BEKMEZ. Acute Transverse Myelitis in a Case of Gastric Adenocarcinoma Following Gastrectomy: A Rare Occurrence [ Mide Adenokarsinomu Tanılı Hastada Gastrektomi Sonrası Gelişen Nadir Bir Durum: Akut Transvers Miyelit ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 49-51. doi: 10.46683/jmvi.2021.30

0

29

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Sema Nur ALTINTAŞ, Canset Nur AYDOGAN, İsmail Selçuk AYGAR. Sistemik Kandidoz Etkeni Candida parapsilosis İzolatlarında Azol Direncinin Ortaya Çıkışı [ The Emergence of Azole Resistance in Candida parapsilosis Isolates Causing Systemic Candidosis ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 39-48. doi: 10.46683/jmvi.2021.29

0

28

Araştırma Makalesi

[Research Article]

Türkçe

Emre ENGİN, Oktay SARI. Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Saptanması [ Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Family Physicians Providing Health Services in Primary Care Regarding Influenza Vaccine ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(2): 29-38. doi: 10.46683/jmvi.2021.28

0

27

İnceleme

[Analysis]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER. Yeni Küresel Tehdit Biyolojik Savaş mı, Sürdürülebilir Sağlık Güvenliği mi? [ Is the New Global Threat Biological Warfare or Sustainable Health Security? ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 18-28. doi: 10.46683/jmvi.2021.27

0

26

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Alpaslan TANOĞLU, Oktay SARI. Entecavir Induced Severe Myopathy: An Uncommon Side Effect [ Entekavir ile İndüklenen Şiddetli Miyopati: Nadir Bir Yan Etki ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 15-17. doi: 10.46683/jmvi.2021.26

0

25

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Samet GENEZ, Servan YAŞAR. Round Ligament Varices Mimicking Inguinal Hernia in Pregnancy: Report of Two Cases [ Gebelikte İnguinal Herniyi Taklit Eden Round Ligament Varisleri: İki Vaka Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 11-14. doi: 10.46683/jmvi.2021.25

0

24

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Erman ATAŞ, Ömer GÜNEŞ. Çocukluk Yaş Grubunda COVID-19 Enfeksiyonları [ COVID-19 Infections in the Childhood Age Group ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 6-10. doi: 10.46683/jmvi.2021.24

0

23

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Mehmet TAHTABAŞI, Ergin KARAMAN, Emin ÇAKMAKCI, Sadettin ER. Von Meyenburg Complexes Associated with Polycystic Kidney Disease and The Endocystic Mural Nodule Sign: A Case Report [ Polikistik Böbrek Hastalığının Eşlik Ettiği Endokistik Mural Nodül Bulgusu Olan Von Meyenburg Kompleksi: Olgu Sunumu ]. J Mol Virol Immunol 2021; 2(1): 1-5. doi: 10.46683/jmvi.2021.23

0

22

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Oktay SARI, Kemal TEKİN. SARS-CoV-2 Pandemisinde mRNA Aşılarının Güvenlik Profili, Avantaj ve Dezavantajlarına Genel Bakış [ An Overview of the Safety Profile, Advantages and Disadvantages of mRNA Based Vaccines in the SARS-CoV-2 Pandemic ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 30-40. doi: 10.46683/jmvi.2020.21

0

19

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Erman ATAŞ. Kanser İmmünoterapisinde mRNA Temelli Terapötik Stratejiler [ mRNA Based Therapeutic Strategies in Cancer Immunotherapy ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(4): 1-7. doi: 10.46683/jmvi.2020.18

0

15

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Nuray GÜNEŞ, Şefika KARABULUT. mRNA Aşılarının Tarihsel Gelişim Süreci ve SARS-CoV-2 Pandemisi [ Historical Development Process of mRNA Vaccines and SARS-CoV-2 Pandemic ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(3): 1-8. doi: 10.46683/jmvi.2020.14

0

14

İnceleme

[Analysis]

Türkçe

Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Pandemisi ve İnfodemisinde Bir Haber Makalesinin Güncel Bilimsel Literatür ile İncelenmesi [ Analysis of a News Article in the SARS-CoV-2 Pandemic and Infodemic with Current Scientific Literature ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 54-67. doi: 10.46683/jmvi.2020.13

0

10

Editorial

[Editoryal]

English

Fatih ŞAHİNER. Can Facial Masking Slow Down the Spread of SARS-CoV-2 by a Variolation-like Effect? [ Maske Kullanımı Variyolasyon Benzeri Bir Etki ile SARS-CoV-2 Yayılımını Yavaşlatabilir mi? ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 19-23. doi: 10.46683/jmvi.2020.9

0

9

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Kemal TEKİN, Mustafa KOCAMAN. PCR Öncesi Hazırlık, PCR Kolaylaştırıcıları ve Dengeleyici Katkılar [ Pre-PCR Processing, PCR Facilitators and Stabilizer Additives ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 11-18. doi: 10.46683/jmvi.2020.8

0

8

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

İsmail Selçuk AYGAR, Muhammed Furkan KÜRKÇÜ, Selman KIZIL. PCR İnhibitörleri: Kaynakları, İnhibisyon Mekanizmaları ve Kontrol [ PCR Inhibitors: Sources, Inhibition Mechanisms and Control ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(2): 1-10. doi: 10.46683/jmvi.2020.7

0

6

Derleme Yazı

[Review Article]

Türkçe

Kemal TEKİN, İsmail Selçuk AYGAR, Tuğrul HOŞBUL. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Teknolojisinin Temel Prensipleri [ Basic Principles of Polymerase Chain Reaction Technology ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 57-66. doi: 10.46683/jmvi.2020.5

0

2

Case Report

[Olgu Sunumu]

English

Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ. A Case Report of Delayed Diagnosed Oropharyngeal Tularemia Complicated with Retropharyngeal Abscess [ Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu ]. J Mol Virol Immunol 2020; 1(1): 14-17. doi: 10.46683/jmvi.2020.1

0

©Copyright JMVI. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).