metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Resmi web sitesi (Official website): http://tibbiviroloji.com/

Amaç ve Kapsam

Uluslararası, süreli, bilimsel, açık erişimli bir yayın olan Journal of Molecular Virology and Immunology (JMVI); başta moleküler biyoloji, viroloji, enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji olmak üzere tıp ve sağlık bilimleri alanlarında deneysel, gözlemsel, epidemiyolojik çalışmalar, olgu sunumları ve güncel derlemeleri içeren bilimsel hakemli bir dergidir. JMVI Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayımlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır. Makale gönderimi için gerekli formlara ve yazım kurallarına http://www.tibbiviroloji.com/ internet sitesinden ulaşılabilir veya tibbiviroloji@gmail.com adresinden talep edilebilir. JMVI dergisinde yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör veya yayın kurulunun görüşü değildir. JMVI, yayın sahibi, editör, yayın kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Aims and Scope

Journal of Molecular Virology and Immunology (JMVI) is a periodically published, international peer-reviewed scientific journal; including experimental, observational, epidemiological studies, case reports and current reviews in the fields of medicine and health sciences, primarily molecular biology, virology, infectious diseases and immunology. JMVI is published quarterly on January, April, July and October and a volume is completed with four issues. Forms and writing rules for article submission are available at http://www.tibbiviroloji.com/ or can be requested at the tibbiviroloji@gmail.com address. Statements or opinions expressed in the manuscripts published in JMVI reflect the views of the author(s) and not the opinions of the publication owner, editor or the editorial board members. JMVI, the publication owner, the editor and the editorial board disclaim any responsibility or liability for such materials.

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Yayın Süreci ve Politikaları

JMVI açık erişimli (open access) bir dergi olup makale kabulü, değerlendirme süreçleri ve yayımlanma aşamalarında yazarlardan bir ücret talep edilmemektedir. Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “Hakem incelemesinden geçmiş bilimsel makalelerin, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, data olarak aktarılabilir ve yasal amaçlı kullanılabilir olması”dır. ©Telif hakkı Journal of Molecular Virology and Immunology dergisine aittir. Dergide yayımlanan makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslıdır. JMVI çift kör hakem değerlendirmesi ile makale kabulü yapan hakemli bir bilimsel dergidir. Makale gönderimi sürecinde ilk değerlendirmenin bir ay ve nihai karar sürecinin iki ay içerisinde tamamlanması hedeflenir. Her bir makalenin değerlendirilme sürecine özet sayfalarında yer alan bağlantıdan ulaşılabilir. Her yılın son sayısı kapak sayfasında o yıl içerisinde hakemlik yapan akademisyenlerin bir listesi sunulur.

Publication Process and Policies

JMVI is an open access journal and no fee is charged to the authors during the process of article acceptance, evaluation and publication. Our journal is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access states, “Scientific articles that have been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data and used for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers. ©Copyright Journal of Molecular Virology and Immunology. Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). JMVI is a peer-reviewed scientific journal that accepts articles with double-blind peer-review. It is aimed to complete the first evaluation process within one month and the final decision process within two months from the date of article submission. The evaluation process of each article can be accessed from the link on the abstract pages. A list of the academicians who were reviewers in that year will be presented on the cover page of the last issue of each year.

 

 

 

Derginin tarandığı ve indekslendiği veritabanları [ JMVI is abstracted and indexed by ]

ASOS index, BASE, Crossref, DRJI, Index Copernicus, Internet Archive Scholar, OpenAIRE, OUCI, PlumX, ResearchGate, ROAD, ScienceGate, Scilit, Scite, Semantic Scholar, WorldCat OCLC, Zenodo Open Data Repository.

Diğer Tüm Veritabanları ve İndeksler >>>

All Other Databases and Indexes >>>

 

 

metin, adam, kişi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Editör: Doç. Dr. Fatih ŞAHİNER

İletişim (e-posta): tibbiviroloji@gmail.com

Alan Editörleri:

Temel Tıp Bilimleri: Prof.Dr. Ramazan GÜMRAL

Cerrahi Tıp Bilimleri: Doç.Dr. Sadettin ER

Dahili Tıp Bilimleri: Doç.Dr. Hilmi Erdem SÜMBÜL

Biyolojik Bilimler ve Biyoteknoloji: Bio. Mehmet ŞAHİNER

İstatistik Editörü: Doç.Dr. Yahya Kemal İÇEN

Türkçe Dil Editörü: Öğr.Gör. Oğuzhan OĞUZTÜRK

İngilizce Dil Editörü: Öğr.Gör. Mehmet ASLAN

Yazı İnceleme / Yayın Kurulu Üyeleri

Editor: Assoc. Prof. Fatih ŞAHİNER

Correspondence (e-mail): tibbiviroloji@gmail.com

Field Editors:

Basic Medical Sciences: Prof. Ramazan GÜMRAL

Surgical Medical Sciences: Assoc.Prof. Sadettin ER

Internal Medical Sciences: Assoc.Prof. Hilmi Erdem SÜMBÜL

Biological Sciences and Biotechnology: Bio. Mehmet ŞAHİNER

Statistics Editor: Assoc.Prof. Yahya Kemal İÇEN

Turkish Language Editor: Lect. Oğuzhan OĞUZTÜRK

English Language Editor: Lect. Mehmet ASLAN

Reviewer / Editorial Board Members

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Yayın Etiği ve Malpraktis Beyanı

Publication Ethics and Malpractice Statement

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Author Submission Guidelines and Writing Rules

Gönderilecek makale örneği

Article sample for submission

Telif Hakkı Devir Formu [ pdf ] [ word ]

Copyright Transfer Form [ pdf ] [ word ]

Yazar Katkı ve Onay Formu [ pdf ] [ word ]

Author Contribution and Approval Form [ pdf ] [ word ]

 

Makale Gönderimi

Makalenizi Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları içeriğine göre düzenledikten sonra Telif Hakkı Devir Formu ve Yazar Katkı ve Onay Formu ile birlikte tibbiviroloji@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Dergi konu başlıkları: Viroloji, İmmünoloji, Tanısal Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Epidemiyolojisi, Tıp ve Sağlık Bilimleri.

Manuscript Submission

After editing your article according to the content of the Guidelines for Authors, it will be sufficient to send it to tibbiviroloji@gmail.com with the Copyright Transfer Form and Author Contribution and Approval Form. Journal topics: Virology, Immunology, Diagnostic Microbiology, Molecular Biology and Genetics, Infectious Diseases and Epidemiology, Medicine and Health Sciences.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dergide yayımlanan tüm makaleler “Milli Kütüphane | National Library of Turkey” arşivinde derlenmektedir. Makale içeriklerinde bulunan resimlere yüksek kaliteli olarak makalelerin özet sayfalarından ulaşabilirsiniz. Dergi makalelerine yapılan atıflar için Google Akademik sayfamızı veya özet sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

All articles published in the journal are compiled in the archives of the “Milli Kütüphane | National Library of Turkey”. You can access the pictures in the article contents as high resolution at from the abstract pages of the articles. You can visit our Google Scholar page for citations to journal articles or browse the summary pages.

 

Yayımcının ve İmtiyaz Sahibinin Adı-Soyadı: Fatih ŞAHİNER

Süreli Yayın Künye Bilgileri

Publisher's and Owner Name-Surname: Fatih ŞAHİNER

Periodical Publishing Information

 

Dergi Arşivi - 2020-2022

Journal Archive - 2020-2022

 

 

 

 

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

Cilt 3 (Sayı 3)

Volume 3 (Issue 3)

Temmuz – July

2022

Cilt 3 (Sayı 2)

Volume 3 (Issue 2)

Nisan – April

2022

Cilt 3 (Sayı 1)

Volume 3 (Issue 1)

Ocak – January

2022

Cilt 2 (Sayı 4)

Volume 2 (Issue 4)

Ekim – October

2021

Tüm Makaleler

All Articles

2020 – 2021